ประวัติความเป็นมา
พื้นที่รับผิดชอบ
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ประชากร
แผนที่
แผนที่ดาวเทียม
โครงสร้างองค์กร
ทำเนียบบุคลากร
ปฏิทินกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรม
กระดานข่าว
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง3 ปี
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2561
ข้อบัญญัติการมีส่วนร่วม
ข้อบัญญัติทรัพยากรทางทะเล
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อหิน
สภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อหิน
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายคนพิการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.
ระเบียบกฎหมายต่างๆ
แบบฟอร์มบริการประชาชน
 
ประวัติความเป็นมาของตำบลบ่อหิน 
      >> เล่ากันว่ามีบ่อน้ำอยู่แห่งหนึ่งที่เมื่อยามคลื่นซัดน้ำทะเลเข้าหาฝั่งความแรงของคลื่นทำให้น้ำทะเลไปในบ่อซึ่งเป็นบ่อน้ำที่เกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติ แต่ที่น่าแปลกใจ คือ เมื่อนำน้ำในบ่อไปใช้ ปรากฎว่าน้ำในบ่อดังกล่าวกลายเป็นน้ำจืดและสามารถนำมาบริโภคได้ตลอดทั้งปี ชาวบ้านจึงเรียก บ่อน้ำดังกล่าวว่า " บ่อหิน" ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ซึ่งยังปรากฏหลักฐานอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านพรุจูด จนถึงปัจจุบัน

  บัญชีรายชื่อ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

1 นายพรศักดิ์ เกลี้ยงช่วย กำนันตำบลบ่่อหิน
2 นายอำนาจ ษัฏเสน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง หมู่ที่ 1
3 นายสมชาย แสงทอง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง หมู่ที่ 1
4 นายธีระ กังงา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ หมู่ที่ 1
5 นายนิกร ทองหอม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2
6 นายจิระศักดิ์ ชูเวชะ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง หมู่ที่ 2
7 นายอุทัย บัวทอง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง หมู่ที่ 2
8 นายอุดม คนเที่ยง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ หมู่ที่ 2
9 นายสมบูรณ์ ตรงบาตัง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3
10 นายกะดีน เหล็กเกิดผล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง หมู่ที่ 3
11 นายสุชาติ หลงเอ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง หมู่ที่ 3
12 นายอาณัติ หลงเอ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ หมู่ที่ 3
13 นายสุนทร แซ่เลี้ยว ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4
14 นายโชคทวี ชูชาติ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง หมู่ที่ 4
15 นายอาทิวรรณ จันแดง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง หมู่ที่ 4
16 นายสังเวียน ดวงทอง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ หมู่ที่ 4
17 นายไพรัตน์ คงตำหนิ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5
18 นายสุวิทย์ มะลิวัลย์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง หมู่ที่ 5
19 นายถาวร ยงประเดิม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง หมู่ที่ 5
20 นายประดิษฐ์ ดวงดาว ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6
21 นายบุญฤทธิ์ รำภา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง หมู่ที่ 6
22 นายเท็ก พูลผล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง 6
23 นายไสว รักรู้ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ หมู่ที่ 6
24 นายธรรมรัศมิ์ คงหวาน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7
25 นายอำนวย ครชาตรี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง หมู่ที่ 7
26 นายระไว พูดเพราะ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง หมู่ที่ 7
27 นายพงษ์ ชัยพล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ หมู่ที่ 7
28 นายสุพล เต็งหลี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ หมู่ที่ 7
29 นายสมปอง บุญญา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8
30
31
32
33
34 นายเกษม บุญญา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9
35 นายสหัส สันหยี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง หมู่ที่ 9
36 นายทวี ศรีใหม่พัทลุง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง หมู่ที่ 9
37 นายชูศักดิ์ แซ่เลี้ยว สารวัตรกำนัน
38 สารวัตรกำนัน
39 แพทย์ประจำตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ 0-7524-8217 แฟกซ์ 0-7524-8217

Copyright © 2008 www.bohin.org : All rightsreserved.

Contact : webmaster

หัวหน้าสำนักงานปลัด : จัดทำและดูแลเว็บไซด์