ประวัติความเป็นมา
พื้นที่รับผิดชอบ
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ประชากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
     สำนักงานปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2561
ข้อบัญญัติทรัพยากรทางทะเล
งบแสดงสถานะทางการเงิน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
สภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อหิน
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อหิน
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายคนพิการ
สภาเด็กและเยาวชนตำบลบ่อหิน
การจัดวางระบบควบคุมภายใน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.
ระเบียบกฎหมายต่างๆ
แบบฟอร์มบริการประชาชน
 
บุคลากรกองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
 
นางยุวดี ชูเกิด
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
 
นางสาวภลินี ถ่ายย้วนกุล
นักวิชาการศึกษา
นางสาวนิรมล เอียดทอง
ครู ค.ศ.1
นางนรารัตน์ อรรถชัยยะ
ครูผู้ดูแลเด็ก
 
นางสาวสิริภา นาแว
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาววรายา ปูเงิน
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางขนิษฐา ชื่นชม
ครูผู้ดูแลเด็ก
 
นางสาวสุคนธ์ ปราบเขตต์
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นางสาวจิตลดา มีพอเห็น
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางหนึ่งฤทัย ก๊กใหญ่
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ 0-7529-1012 แฟกซ์ 0-7529-1012
Copyright © 2008 www.bohin.org : All rightsreserved.