คำขวัญตำบลบ่อหิน : เที่ยวคลองสน ยลหัวหิน ถิ่นจักสาน ตำนานภูเขาล้านปี    (โปรแกรมจะแสดงหน้าเว็บได้ดีที่สุด บน Web Browser ของ Google Chorme) 
ประวัติความเป็นมา
พื้นที่รับผิดชอบ
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ประชากร
แผนที่
แผนที่ดาวเทียม
โครงสร้างองค์กร
ประมวลภาพกิจกรรม
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต
หัวหน้าส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อหิน
สภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อหิน
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายคนพิการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.
ระเบียบกฎหมายต่างๆ
แบบฟอร์มบริการประชาชน
ระบบข้อมูลกลาง อปท.
ระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง 
ระบบสารสนเทศ เพื่อการวางแผน
ระบบเบี้ยยังชีพผู้สงอายุ คนพิการ
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบ ศพด. อปท. (CCIS)
เว็บไซต์ อปท.
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
รหัส อปท. สำหรับ ฝึกอบรม
 
  Galleryการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารกองทุน หลักประกันสุขภาพ อบต.บ่อหิน  [ 2 พฤศจิกายน 2561]  
กิจกรรมจิตอาสา ณ ท่าเทียบเรือหาดคลองสน หมู่ที่ 2 บ้านพรุจูด  [ 30 ตุลาคม 2561]  


การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนกองทุนฯประจำปี 2562  [ 19 ตุลาคม 2561]  กาประชุมรบังความคดเห็น ครั้งที่1 โครงการออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พื้นที่ชายฝั่งทะเล หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อหิน  [ 1 ตุลาคม 2561]  
การประชุมสามัญ ประจำปี 2561ของสภาเด็กเยาวชนตำบลบ่อหิน ณ ศาลาประชาคมอำเภอสิเกา  [ 27 กันยายน 2561]  
ประชุมประชาคมการจัดทำแผนกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปี 2562  [ 30 สิงหาคม 2561]  
  หน้า 1  3
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
258 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ 0-7529-1012 โทรสาร 0-7529-1012