คำขวัญตำบลบ่อหิน : เที่ยวคลองสน ยลหัวหิน ถิ่นจักสาน ตำนานภูเขาล้านปี    (โปรแกรมจะแสดงหน้าเว็บได้ดีที่สุด บน Web Browser ของ Google Chorme) 
ประวัติความเป็นมา
พื้นที่รับผิดชอบ
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ประชากร
แผนที่
แผนที่ดาวเทียม
โครงสร้างองค์กร
ประมวลภาพกิจกรรม
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต
หัวหน้าส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อหิน
สภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อหิน
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายคนพิการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.
ระเบียบกฎหมายต่างๆ
แบบฟอร์มบริการประชาชน
ระบบข้อมูลกลาง อปท.
ระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง 
ระบบสารสนเทศ เพื่อการวางแผน
ระบบเบี้ยยังชีพผู้สงอายุ คนพิการ
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบ ศพด. อปท. (CCIS)
เว็บไซต์ อปท.
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
รหัส อปท. สำหรับ ฝึกอบรม
การประชุมของกองทุน ปี 62
ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 27 พ.ย. 2561
ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 9 ต.ค. 2561
ประชุมประชาคมเพื่อทำแผน
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
   ประวัติความเป็นมาของกองทุนฯ 
รายชื่อคณะกรรมการกองทุน 
 แบบประเมินตนเองของกองทุน
โปรแกรมระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
โปรแกรมระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นล่าสุด
ตรวจสอบการโอนเงินของ สปสช. 
 ตัวอย่างโครงการ 
คู่มือ แบบฟอร์ม สื่อ กองทุน

ประชุมประชาคมการจัดทำแผนกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ่อหิน ประจำปี 2561   [15 กันยายน 2560] 
 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2560 [ 7 กันยายน 2560]    
แผนกองทันหลักปประกันสุขภาพ ปี 2561 
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ เรื่อง หลักเกณ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 
ระเบียบระบบหลักประกันสุขภาพ อบต.บ่อหิน 2562

แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ่อหิน 2562
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ่อหิน
หนังสือสั่งการเกี่ยวกับกองทุน
  ู่มือ แบบฟอร์ม สื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ พ.ศ.2557 
คู่มือโปรแกรมบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่/ท้องถิ่น 
คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 
ตัวอย่างโครงการหรือกิจกรรมดำเนินงานของกองทุน อบต.-เทศบาล ปี 2556 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ่อหิน 
เร่งรัดการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 
รายงานข้อมูลการจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (มท ๐๘๙๑.๓/ว ๒๓๕๔) 
แนวทางการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (มท 0891.3/ว1643) 
ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง แนวทางการรับเงิน  
การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงินและการจัดทำบัญชีเงินหรือทรัพย์สินในกองทุนหลักประกันสุขภาพ (ฉบับปรับปรุง) (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว11)  
การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว2199)  
การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนกองทุนฯประจำปี 2562 (19 ตุลาคม 2561)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
258 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ 0-7529-1012 โทรสาร 0-7529-1012