คำขวัญตำบลบ่อหิน : เที่ยวคลองสน ยลหัวหิน ถิ่นจักสาน ตำนานภูเขาล้านปี
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลและสภาพทั่วไป
     ข้อมูลทั่วไป
     พื้นที่รับผิดชอบ
     ประชากร
     แผนที่
ผู้นำชุมชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
สถานที่สำคัญ
ข้อมูลบุคลากร
โครงสร้างองค์กร
ทำเนียบผู้บริหาร
ผู้บริหาร อบต.บ่อหิน
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     สำนักงานปลัด
     กองคลัง
     กองช่าง
     กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
งานที่ดำเนินการ
งานกิจการสภา
งานพัฒนาชุมชน
งานสาธารณสุข
งานกีฬา ศาสนา วัฒนธรรม
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
งานสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ่อหิน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อหิน
สภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อหิน
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลบ่อหิน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลบ่อหิน
อำนาจหน้าที่
องค์การบริหารส่วนตำบล
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
งานบริหารงานบุคคล
ประกาศ ก.อบต.จ.ตรัง
ประกาศ มติ ก.ท.จ/ก.อบต.จ.ตรัง
เลขที่ประจำตำแหน่งพนักงาน
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ
บัญชีเดือนข้าราชการ บัญชี 5
งานบริหารงานบุคคล
ระบบข้อมูลกลาง อปท.
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง 
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
ระบบเบี้ยยังชีพผู้สงอายุคนพิการ
ระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระบบสารสนเทศทางการศึกษา
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
ITA
  กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
   ประวัติความเป็นมาของกองทุนฯ 
 คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ่อหิน 
  แบบประเมินตนเองของกองทุน

 โปรแกรมระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น

 โปรแกรม Long Term Care (LTC)

 ตรวจสอบการโอนเงินของ สปสช. 
 คู่มือ แบบฟอร์ม สื่อ กองทุน
 รายงานผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ่อหิน ประจำปี 2564  
 แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ่อหิน 2565
 แผนงานการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ่อหิน 2565 
 รายงานผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ่อหิน ประจำปี 2565  
 แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ่อหิน 2566
 แผนงานการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ่อหิน 2566 
 
ระเบียบ หนังสือสั่งการเกี่ยวกับกองทุนหลักประกันสุขภาพ
  ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2561
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ฉบับ 2

ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 4
คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2562 (สปสช.)
 
โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปี 2565