คำขวัญตำบลบ่อหิน : เที่ยวคลองสน ยลหัวหิน ถิ่นจักสาน ตำนานภูเขาล้านปี    (โปรแกรมจะแสดงหน้าเว็บได้ดีที่สุด บน Web Browser ของ Google Chorme) 
นายจอมรวย เกลี้ยงช่วย
นายวัฒนชัย ชูเกิด
ประวัติความเป็นมา
พื้นที่รับผิดชอบ
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ประชากร
แผนที่
แผนที่ดาวเทียม
โครงสร้างองค์กร
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
ประมวลภาพกิจกรรม
กระดานข่าว
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อหิน
สภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อหิน
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายคนพิการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.
ระเบียบกฎหมายต่างๆ
แบบฟอร์มบริการประชาชน
เลขที่ประจำตำแหน่งพนักงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
การเลื่อนระดับดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
ประกาศเงินเพิ่ม ฉบับที่ 4
ค่าจ้างพนักงานจ้าง ฉบับที่ 3
บัญชีเดือนข้าราชการ บัญชี 4
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ
บัญชีเดือนข้าราชการ บัญชี 5
เอกสารดาวน์โหลด
ระบบข้อมูลกลาง อปท.
ระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง 
ระบบสารสนเทศ เพื่อการวางแผน
ระบบเบี้ยยังชีพผู้สงอายุ คนพิการ
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบ ศพด. อปท. (CCIS)
เว็บไซต์ อปท.
รหัส อปท. สำหรับ ฝึกอบรม
โครงการมัคคุเทศน์น้อย รักษ์บ้านเกิด (กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ่อหิน)  [ 13 มีนาคม 2561]  
การแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ่อหิน ประจำปี 2561  [ 21 กุมภาพันธ์ 2561] โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น (กิจกรรมจัดทำผ้ามัดย้อม)  [ 13 กุมภาพันธ์ 2561]  
<<ประมวลภาพกิจกรรม>>

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันพนักงานจ้างทั่วไป วัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก
 ==============================================================
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง  รายงานแสดงผลไตรมาส 2 ประจำปี 2561
 ==============================================================
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก  ==============================================================
   งบแสด งสถานะทางการเงินประจำปี 2560
==============================================================
   แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ อบต.บ่อหิน  
==============================================================
   ประกาศลดขั้นตอนการให้บริการประชาชน  
==============================================================
   แผนผังการให้บริการประชาชน
==============================================================
   ผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลบ่อหิน  
==============================================================
   ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจในการให้บริการประชาชน  

>><<
 [ 15 พฤษภาคม 2561] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ตกคอนกรีต สายหลังอเภอ-ไร่ออก หมู่ที่ 1-5 
==============================================================
 [ 15 พฤษภาคม 2561] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถมดินลูกรัง/หินผุ สายกลางนา-กลางบ้าน (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 6 
==============================================================
 [ 9 พฤษภาคม 2561]  การเปิดเผยราคากลางและการคำณวนราคากลางงานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหลังอำเภอ-ไร่ออก หมู่ที่ 1- 5 
==============================================================
 [ 9 พฤษภาคม 2561]  การเปิดเผยราคากลางและการคำณวนราคากลางงานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนถมดินลูกรัง หรือหินผุสายกลางนา-กลางบ้าน หมู่ที่ 6 
==============================================================
 [ 4 พฤษภาคม 2561]  การเปิดเผยราคากลางและการคำณวนราคากลางงานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนถมดินลูกรัง หรือหินผุสายบ้านนายวิรัช หมู่ที่ 2 
==============================================================
 [ 10 เมษายน 2561] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างประปาหอถังสูง หมู่ที่ 6 
==============================================================
สถานที่ท่องเที่ยวตำบลบ่อหิน
บ่อน้ำพุร้อนพุร้อนเค็ม
ทำเนียบบุคลากร
ข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี 2561
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
 แผนดำเนินงาน 2561
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2560
การจัดวางระบบควบคุมภายใน
ข้อบัญญัติทรัพยากรทางทะเล
บ่อหินฟาร์มสเตย์
ทำเนียบบุคลากร
แผนการจัดหาพัสดุ
งบแสดงสถานะทางการเงิน
งบรายรับ-รายจ่าย 2560
งานจัดเก็บรายได้
การชำระภาษี
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส
ทำเนียบบุคลากร
การขอบ้านเลขที่
การขออญาตก่อสร้างอาคาร
การขออนุญาตขุดดินถมดิน
การบริการอื่นๆ
ทำเนียบบุคลากร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สภาเด็กและเยาวชนตำบลบ่อหิน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลบ่อหิน
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
0-75248217
0-7524-8217
หนังสือสั่งการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง
หนังสือสั่งการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง
ข่าวการรับสมัครสอบ
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ 0-7529-1012 แฟกซ์ 0-7529-1012

Copyright © 2008 www.bohin.org : All rightsreserved.

Contact : webmaster

หัวหน้าสำนักงานปลัด : จัดทำและดูแลเว็บไซด์
AmazingCounters.com
นับตั้งแต่ 26 มกราคม 2559