คำขวัญตำบลบ่อหิน : เที่ยวคลองสน ยลหัวหิน ถิ่นจักสาน ตำนานภูเขาล้านปี    (โปรแกรมจะแสดงหน้าเว็บได้ดีที่สุด บน Web Browser ของ Google Chorme) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ่อหิน : เปิดรับสมัครเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 1-31 มี.ค.2559 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ่อหิน ทั้ง 5 ศูนย์
ประวัติความเป็นมา
พื้นที่รับผิดชอบ
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ประชากร
แผนที่
แผนที่ดาวเทียม
โครงสร้างองค์กร
ทำเนียบบุคลากร
ปฏิทินกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรม
กระดานข่าว
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง3 ปี
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2559
ข้อบัญญัติการมีส่วนร่วม
ข้อบัญญัติทรัพยากรทางทะเล
งบแสดงสถานะทางการเงิน
งบประมาณรายรับประจำปี 2558
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อหิน
สภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อหิน
สภาเด็กและเยาวชนตำบลบ่อหิน
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายคนพิการ
การจัดวางระบบควบคุมภายใน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.
ระเบียบกฎหมายต่างๆ
แบบฟอร์มบริการประชาชน
เลขที่ประจำตำแหน่งพนักงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
การเลื่อนระดับดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
ตารางเทียบขั้นเงินเดือน
กำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิ ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต.หรือ ก.พ.รับรอง
ประกาศเงินเพิ่ม ฉบับที่ 4
ค่าจ้างพนักงานจ้าง ฉบับที่ 3
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ
บัญชีเดือนข้าราชการ บัญชี 4
เอกสารดาวน์โหลด
ระบบข้อมูลกลาง อปท.
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง 
ระบบเบี้ยยังชีพ
ระบบสารสนเทศ เพื่อการวางแผน
ระบบการศึกษาท้องถิ่น
ระบบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส
เว็บไซต์ อปท.
ข้อมูล อปท.
รหัส อปท. สำหรับ ฝึกอบรม
กฏหมายท้องถิ่น

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง อบต.บ่อหิน
[ 17 มกราคม 2559]
โครงการอบรมให้ความรู้ฟื้นฟูสขภาพแก่คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ ประจำปี 2559
(จัดโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ่อหิน)
[ 14 มกราคม 2559]


<<ประมวลภาพกิจกรรม>>
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2559
รับขึ้นทะเบียนยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ

ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษี ประจำปี 255
9
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2559

รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2558 ไตรมาส 4

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่4 ประจำปี 2558

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559
รายงานการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2558

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (2559 - 2561)
ประกาศการกำหนดสมัยประชุมสภาประจำปี 2558
ประกาศลดขั้นตอนการให้บริการประชาชน

แผนผังการให้บริการประชาชน

แผนผังการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
[26 มกราคม 2559] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ ม.5
[9 มกราคม 2559] การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนถมดินดินลูกรังหรือหินผุหลุมบ่อ จำนวน 8 สาย
[11 มกราคม 2558] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5
[7 มกราคม 2559] การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อเมนประปาพีวีซี สายไร่ออก - ช่องลม หมู่ที่ 5
[21 ธันวาคม 2558 ] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
[21 ธันวาคม 2558 ] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีประโยชน์ร่วมกัน
[9 ธันวาคม 2558 ] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5
[9 ธันวาคม 2558] การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านไร่ออก
>>
 
นายจอมรวย เกลี้ยงช่วย
นายวัฒนชัย ชูเกิด
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
หนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หนังสือสั่งการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง
ข่าวการรับสมัครสอบ (จากเปิดสอบทูเดย์.คอม)
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ 0-7524-8217 แฟกซ์ 0-7524-8217

Copyright © 2008 www.bohin.org : All rightsreserved.

Contact : webmaster

หัวหน้าสำนักงานปลัด : จัดทำและดูแลเว็บไซด์
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์
 
นับตั้งแต่ 26 01 2559