คำขวัญตำบลบ่อหิน : เที่ยวคลองสน ยลหัวหิน ถิ่นจักสาน ตำนานภูเขาล้านปี    (โปรแกรมจะแสดงหน้าเว็บได้ดีที่สุด บน Web Browser ของ Google Chorme) 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน ขอแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์/แฟ็กซ์ ใหม่เป็นหมายเลข 075 - 291012
นายจอมรวย เกลี้ยงช่วย
นายวัฒนชัย ชูเกิด
ประวัติความเป็นมา
พื้นที่รับผิดชอบ
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ประชากร
แผนที่
แผนที่ดาวเทียม
โครงสร้างองค์กร
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
ประมวลภาพกิจกรรม
กระดานข่าว
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อหิน
สภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อหิน
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายคนพิการ
สภาเด็กและเยาวชนตำบลบ่อหิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.
ระเบียบกฎหมายต่างๆ
แบบฟอร์มบริการประชาชน
เลขที่ประจำตำแหน่งพนักงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
การเลื่อนระดับดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
ประกาศเงินเพิ่ม ฉบับที่ 4
ค่าจ้างพนักงานจ้าง ฉบับที่ 3
บัญชีเดือนข้าราชการ บัญชี 4
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ
บัญชีเดือนข้าราชการ บัญชี 5
เอกสารดาวน์โหลด
ระบบข้อมูลกลาง อปท.
ระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง 
ระบบเบี้ยยังชีพ
ระบบสารสนเทศ เพื่อการวางแผน
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
ระบบการศึกษาท้องถิ่น
ระบบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
เว็บไซต์ อปท.
รหัส อปท. สำหรับ ฝึกอบรม
โครงการรวมพลังเด็กและเยาวชนตำบลบ่อหิน ก้าวสู่นักสังคมสงเคราะห์น้อย
[ 20 มีนาคม 2560]
  การแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ่อหิน ประจำปี 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านไร่ออก หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อหิน [ 10 มีนาคม 2560]   โครงการฝึกอบรมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง[ 20 กุมภาพันธ์ 2560]
<<ประมวลภาพกิจกรรม>>
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ วัน เวลา และสถานที่สอบ
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันพนักงานจ้างตามภารกิจ วัน เวลา และสถานที่สอบ
  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
  รายงานผลการการดำเนินงานประจำปี 2559 ไตรมาส 4 
  ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 
  รายงานผลการการดำเนินงานประจำปี 2559 ไตรมาส 3  
  งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2559 
  งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2559 
  ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษี ประจำปี 2559
  ประกาศ อบต. บ่อหิน เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2559 
  ประกาศการกำหนดสมัยประชุมสภาประจำปี 2559 
  ประกาศลดขั้นตอนการให้บริการประชาชน  
  แผนผังการให้บริการประชาชน
>><<
[ 1 มีนาคม 2560] ประมาณราคาโครงการก่อสร้างประปา จำนวน 3 โครงการ
[ 20 กุมภาพันธ์ 2560] ประมาณราคาก่อสร้างซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน 7 สาย
[ 9 กุมภาพันธ์ 2560] ประมาณราคาก่อสร้างงานบุกเบิกถนนสายบ่อเพลง หมู่ที่ 1
[ 13 ธันวาคม 2559] การเปิดเผยราคากลางและการคำณวนราคากลางงานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในงานก่อสร้าง โครงการขุดลอกสระน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านไร่ออก
[ 28 ตุลาคม 2559] การเปิดเผยราคากลางและการคำณวนราคากลางงานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาค 2/2559
[ 26 ตุลาคม 2559] การเปิดเผยราคากลางและการคำณวนราคากลางงานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนหลังอำเภอ-ไร่ออก หมู่ที่ 1-หมู่ที่ 5
ทำเนียบบุคลากร
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2560
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
แผนดำเนินงาน
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
การจัดวางระบบควบคุมภายใน
ข้อบัญญัติทรัพยากรทางทะเล
ข้อบัญญัติการมีส่วนร่วม
ทำเนียบบุคลากร
แผนการจัดหาพัสดุ
งบแสดงสถานะทางการเงิน
งบรายรับ-รายจ่าย
งานจัดเก็บรายได้
การชำระภาษี
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน
ทำเนียบบุคลากร
การขอบ้านเลขที่
การขออญาตก่อสร้างอาคาร
การขออนุญาตขุดดินถมดิน
การบริการอื่นๆ
ทำเนียบบุคลากร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สภาเด็กและเยาวชนตำบลบ่อหิน
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
0-75248217
0-7524-8217
หนังสือสั่งการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง
หนังสือสั่งการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง
ข่าวการรับสมัครสอบ (จากเปิดสอบทูเดย์.คอม)
กระดานสนทนา
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ 0-7529-1012 แฟกซ์ 0-7529-1012

Copyright © 2008 www.bohin.org : All rightsreserved.

Contact : webmaster

หัวหน้าสำนักงานปลัด : จัดทำและดูแลเว็บไซด์
AmazingCounters.com
นับตั้งแต่ 26 มกราคม 2559