คำขวัญตำบลบ่อหิน : เที่ยวคลองสน ยลหัวหิน ถิ่นจักสาน ตำนานภูเขาล้านปี    (โปรแกรมจะแสดงหน้าเว็บได้ดีที่สุด บน Web Browser ของ Google Chorme) 
  
ประวัติความเป็นมา
พื้นที่รับผิดชอบ
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ประชากร
แผนที่
แผนที่ดาวเทียม
โครงสร้างองค์กร
ประมวลภาพกิจกรรม
กระดานข่าว
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อหิน
สภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อหิน
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายคนพิการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.
ระเบียบกฎหมายต่างๆ
แบบฟอร์มบริการประชาชน
เลขที่ประจำตำแหน่งพนักงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
การเลื่อนระดับดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
ประกาศเงินเพิ่ม ฉบับที่ 4
ค่าจ้างพนักงานจ้าง ฉบับที่ 3
บัญชีเดือนข้าราชการ บัญชี 4
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ
บัญชีเดือนข้าราชการ บัญชี 5
เอกสารดาวน์โหลด
ระบบข้อมูลกลาง อปท.
ระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง 
ระบบสารสนเทศ เพื่อการวางแผน
ระบบเบี้ยยังชีพผู้สงอายุ คนพิการ
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบ ศพด. อปท. (CCIS)
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
รหัส อปท. สำหรับ ฝึกอบรม
เว็บไซต์ อปท.
0-75248217
0-7524-8217
โครงการจัดการขยะในชุมชน กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ่อหิน (อสม.ร่วมกับนักศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง)  [ 20 กุมภาพันธ์ 2562]  
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ่อหิน ประจำปี 2561  [ 18 ธันวาคม 2561]  
กิจกรรมจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ (โครงการรักษ์อันดามัน)  [ 11 ธันวาคม 2561]  
<<ประมวลภาพกิจกรรม>>
โปรแกรมการแข่งขันฟตบอล อบต.บ่อหินคัพ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2562 วอลเล่ย์บอลและเซปัคตะกร้อ ประจำปี 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2562
ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน ว่าด้วยการแข่งขันฟุตบอล อบต.บ่อหินคัพ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2562
ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน ว่าด้วยการแข่งขันวอลเล่ย์บอล ตะกร้อ อบต.บ่อหินคัพ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2562
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ อบต.บ่อหิน ประจำปี 2561   
 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว อบต.บ่อหิน  
 แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ อบต.บ่อหิน  
 ประกาศลดขั้นตอนการให้บริการประชาชน  
 แผนผังการให้บริการประชาชน
 ระเบียบว่าด้วยการลาของพนักงานส่วนท้องถิ่น
>><<
 [26 /ธันวาคม /2561]  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะสายต่อจากเทศบาลตำบลสิเกา -หน้าโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ หมู่ที่ 1
 [19 /ธันวาคม /2561]    การเปิดเผยราคากลางและการคำณวนราคากลางงานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะสายต่อจากเขตเทศบาลตำบลสิเกา-หน้าโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ หมู่ที่ 1 
 [10 /กันยายน /2561]    การเปิดเผยราคากลางและการคำณวนราคากลางงานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างขยายเขตท่อเมนประปาสายโคกโดน หมู่ที่ 1 
 [3 /กันยายน /2561]    การเปิดเผยราคากลางและการคำณวนราคากลางงานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาสายโคกโดน หมู่ที่ 1 
 [3 /กันยายน /2561]  การเปิดเผยราคากลางและการคำณวนราคากลางงานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำลานกีฬาอเนกประสงค์บ้านพรุจูด หมู่ที่ 2 
 [3 /กันยายน /2561]  การเปิดเผยราคากลางและการคำณวนราคากลางงานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำลานกีฬาอเนกประสงค์บ้านพรุจูด หมู่ที่ 2 
 
รวมประกาศต่างๆของ อบต.
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน ปีงบประมาณ 2561 รอบ 2
  ระเบียบระบบหลักประกันสุขภาพ อบต.บ่อหิน 2562
  คำสั่งคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพ อบต.บ่อหิน 2562
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง  การชำระภาษี ประจำปี 2562
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติการรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน ประจำปีงบประมาณ 2562
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง  การบังคับใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ่อหิน เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง เจตจานงการปฏิบัติตามนโยบายคุณธรรและความโปร่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร 
 
นายจอมรวย เกลี้ยงช่วย
นายวัฒนชัย ชูเกิด
ทำเนียบบุคลากร
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนดำเนินงาน
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2561
การจัดวางระบบควบคุมภายใน
ข้อบัญญัติทรัพยากรทางทะเล
บ่อหินฟาร์มสเตย์
ทำเนียบบุคลากร
แผนการจัดหาพัสดุ
งบแสดงสถานะทางการเงิน
งบรายรับ-รายจ่าย 2561
งานจัดเก็บรายได้
การชำระภาษี
งานแผนที่ภาษีะภาษี
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส
ทำเนียบบุคลากร
การขอหมายเลขบ้าน
การขออญาตก่อสร้างอาคาร
การขออนุญาตขุดดินถมดิน
การบริการอื่นๆ
ทำเนียบบุคลากร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สภาเด็กและเยาวชนตำบลบ่อหิน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลบ่อหิน
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
สถานที่ท่องเที่ยวตำบลบ่อหิน
ข่าวการรับสมัครสอบ
หาดหัวหิน หาดคลองสน
หนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หนังสือสั่งการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.ตรัง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน 258 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ 0-7529-1012 โทรสาร 0-7529-1012

Contact : webmaster

หัวหน้าสำนักปลัด : จัดทำและดูแลเว็บไซด์
 
   
นับตั้งแต่ 26 มกราคม 2559