คำขวัญตำบลบ่อหิน : เที่ยวคลองสน ยลหัวหิน ถิ่นจักสาน ตำนานภูเขาล้านปี    (โปรแกรมจะแสดงหน้าเว็บได้ดีที่สุด บน Web Browser ของ Google Chorme) 
  
ประวัติความเป็นมา
พื้นที่รับผิดชอบ
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ประชากร
แผนที่
แผนที่ดาวเทียม
โครงสร้างองค์กร
ประมวลภาพกิจกรรม
กระดานข่าว
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อหิน
สภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อหิน
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายคนพิการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.
ระเบียบกฎหมายต่างๆ
แบบฟอร์มบริการประชาชน
เลขที่ประจำตำแหน่งพนักงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
การเลื่อนระดับดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
ประกาศเงินเพิ่ม ฉบับที่ 4
ค่าจ้างพนักงานจ้าง ฉบับที่ 3
บัญชีเดือนข้าราชการ บัญชี 4
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ
บัญชีเดือนข้าราชการ บัญชี 5
เอกสารดาวน์โหลด
ระบบข้อมูลกลาง อปท.
ระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง 
ระบบสารสนเทศ เพื่อการวางแผน
ระบบเบี้ยยังชีพผู้สงอายุ คนพิการ
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบ ศพด. อปท. (CCIS)
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
รหัส อปท. สำหรับ ฝึกอบรม
เว็บไซต์ อปท.
0-75248217
0-7524-8217
อบต.บ่อหินจัดประชุมเพื่อให้มีการดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ่อหิน  [ 2 พฤศจิกายน 2561]  
กิจกรรมจิตอาสา ณ ท่าเทียบเรือหาดคลองสน หมู่ที่ 2 บ้านพรุจูด  [ 30 ตุลาคม 2561]   การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนกองทุนฯประจำปี 2562  [ 19 ตุลาคม 2561]  
<<ประมวลภาพกิจกรรม>>
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
 ==============================================================

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติการรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน ประจำปีงบประมาณ 2562
 ==============================================================

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง  การบังคับใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ่อหิน เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
 ============================================================== 
   ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ อบต.บ่อหิน ประจำปี 2561   
==============================================================

   แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว อบต.บ่อหิน  
==============================================================
   แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ อบต.บ่อหิน  
==============================================================
   ประกาศลดขั้นตอนการให้บริการประชาชน  
==============================================================
   แผนผังการให้บริการประชาชน
==============================================================
>><<
 [10 /กันยายน /2561]    การเปิดเผยราคากลางและการคำณวนราคากลางงานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างขยายเขตท่อเมนประปาสายโคกโดน หมู่ที่ 1 
==============================================================
 [3 /กันยายน /2561]    การเปิดเผยราคากลางและการคำณวนราคากลางงานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาสายโคกโดน หมู่ที่ 1 
==============================================================
 [3 /กันยายน /2561]  การเปิดเผยราคากลางและการคำณวนราคากลางงานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำลานกีฬาอเนกประสงค์บ้านพรุจูด หมู่ที่ 2 
==============================================================
 [9 /กันยายน /2561]   การเปิดเผยราคากลางและการคำณวนราคากลางงานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการขยายเขตประปา-สองแพรก และถนนสายพรุจูด-ทุ่งคลองสน หมู่ที่ 2 
==============================================================
รวมประกาศต่างๆของ อบต.
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติการรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน ประจำปีงบประมาณ 2562
 ==============================================================

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง  การบังคับใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ่อหิน เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
 ============================================================== 

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง เจตจานงการปฏิบัติตามนโยบายคุณธรรและความโปร่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร 
 ============================================================== 
 
นายจอมรวย เกลี้ยงช่วย
นายวัฒนชัย ชูเกิด
ทำเนียบบุคลากร
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนดำเนินงาน
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2560
การจัดวางระบบควบคุมภายใน
ข้อบัญญัติทรัพยากรทางทะเล
บ่อหินฟาร์มสเตย์
ทำเนียบบุคลากร
แผนการจัดหาพัสดุ
งบแสดงสถานะทางการเงิน
งบรายรับ-รายจ่าย 2561
งานจัดเก็บรายได้
การชำระภาษี
งานแผนที่ภาษีะภาษี
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส
ทำเนียบบุคลากร
การขอหมายเลขบ้าน
การขออญาตก่อสร้างอาคาร
การขออนุญาตขุดดินถมดิน
การบริการอื่นๆ
ทำเนียบบุคลากร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สภาเด็กและเยาวชนตำบลบ่อหิน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลบ่อหิน
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
สถานที่ท่องเที่ยวตำบลบ่อหิน
ข่าวการรับสมัครสอบ
หาดหัวหิน หาดคลองสน
หนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หนังสือสั่งการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.ตรัง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน 258 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ 0-7529-1012 โทรสาร 0-7529-1012

Contact : webmaster

หัวหน้าสำนักปลัด : จัดทำและดูแลเว็บไซด์
 
   
นับตั้งแต่ 26 มกราคม 2559