คำขวัญตำบลบ่อหิน : เที่ยวคลองสน ยลหัวหิน ถิ่นจักสาน ตำนานภูเขาล้านปี
นายจอมรวย เกลี้ยงช่วย
   
นายวัฒนชัย ชูเกิด
ประวัติความเป็นมา
พื้นที่รับผิดชอบ
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ประชากร
แผนที่
แผนที่ดาวเทียม
โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง3 ปี
แผนอัตรากำลังพนังานจ้าง4 ปี
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติการมีส่วนร่วม
ข้อบัญญัติทรัพยากรทางทะเล
งบแสดงสถานะทางการเงิน
งบประมาณรายรับประจำปี 2556
งบประมาณรายจ่ายประจำปี2555
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
สภาเด็กและเยาวชนตำบลบ่อหิน
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อหิน
สวัสดิการเบี้ยยังชีพ
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อหิน
ระบบควบคุมภายใน
แบบฟอร์มบริการประชาชน
ระเบียบกฎหมายต่างๆ
แบบฟอร์มบริการประชาชน
ระบบข้อมูลเลือกตั้ง
ระบบบันทึกบันทึกบัญชี อปท.
ระบบข้อมูลเบี้ยยังชีพ อปท.
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท.
ระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น
ระบบข้อมูลกลาง อปท.
ข้อมูลแผนอัตรากำลังสามปี
ระบบำเน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
แผนการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
ระบบ Electronic Form
รหัสองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ใบลาป่วย-กิจ
ใบอนุญาตลาพักผ่อน
เลขที่ประจำตำแหน่งพนักงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
บัญชีปรับเงินเดือนข้าราชการ
การเลื่อนระดับดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
ตารางเทียบขั้นเงินเดือน
ประกาศเงินเพิ่ม ฉบับที่ 3
กำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒ
ิ ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต.หรือ ก.พ.รับรอง
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ
ค่าจ้างพนักงานจ้าง
เอกสารดาวน์โหลด
พิธีวันสงกรานต์ ประจำปี 2557
      ----------------------------------------------------------------
กิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2557 ณ บริเวณหาดคลองสน หมู่ที่ 2
[ 10 เมษายน 2557]
   -----------------------------------------------------------------
   
 
พิธีปิดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านยาเสพติด
      --------------------------------------------------------------
พิธีปิดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านยาเสพติด อ.สิเกา-อ.วังวิเศษ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 ณ สนามโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์
[ 18 มีนาคม 2557]
     -------------------------------------------------------------

    
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านยาเสพติด
      -------------------------------------------------------------
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านยาเสพติด อ.สิเกา-อ.วังวิเศษ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 ณ สนามโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์
[ 5 มีนาคม 2557]
     ----------------------------------------------------------
   
    
โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลท้องถิ่น ท้องที่ สัมพันธ์กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอสิเกาครั้งที่ 1
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (2557 - 2559)
ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษี ประจำปี 2556
ประกาศลดขั้นตอนการให้บริการประชาชน
ฐานข้อมูลข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้าราชการการเมือง อบต.บ่อหิน
หนังสือภายนอก (template สำหรับ MS Word)   (ตัวอย่าง หนังสือภายนอก) หนังสือภายใน (template สำหรับ MS Word) (ตัวอย่าง หนังสือภายใน) หนังสือประทับตรา (template สำหรับ MS Word)  (ตัวอย่าง หนังสือประทับตรา)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่องสอบราคาจ้างบุกเบิกถนนถมดินลูกรังหรือหินผุ สายบ้านมั่นคง หมู่ที่ ๙ บ้านปากคลอง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกเทท้ายชนิด 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิกแบบพับได้พร้อมกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง 
เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายกลางบ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง  สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
หนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หนังสือสั่งการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง
ข่าวการรับสมัครสอบ (จากเปิดสอบทูเดย์.คอม)

 
 
4
         
         
         
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ 0-7524-8217 แฟกซ์ 0-7524-8217

Copyright © 2008 www.bohin.org : All rightsreserved.

Contact : webmaster

หัวหน้าสำนักงานปลัด : จัดทำและดูแลเว็บไซด์
สถิติผู้เข้าชม
ตั้งแต่ 10 ตุลาคม 2012