คำขวัญตำบลบ่อหิน : เที่ยวคลองสน ยลหัวหิน ถิ่นจักสาน ตำนานภูเขาล้านปี
ประวัติความเป็นมา
พื้นที่รับผิดชอบ
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ประชากร
แผนที่
แผนที่ดาวเทียม
โครงสร้างองค์กร
ทำเนียบบุคลากร
ปฏิทินกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรม
กระดานข่าว
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง3 ปี
แผนอัตราพนังานจ้าง4 ปี
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติการมีส่วนร่วม
ข้อบัญญัติทรัพยากรทางทะเล
งบแสดงสถานะทางการเงิน
งบประมาณรายรับประจำปี 2557
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
สภาเด็กและเยาวชนตำบลบ่อหิน
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อหิน
สวัสดิการเบี้ยยังชีพ
สภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อหิน
การจัดวางระบบควบคุมภายใน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.
ระเบียบกฎหมายต่างๆ
แบบฟอร์มบริการประชาชน
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ใบลาป่วย-กิจ
ใบอนุญาตลาพักผ่อน
เลขที่ประจำตำแหน่งพนักงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
บัญชีปรับเงินเดือนข้าราชการ
การเลื่อนระดับดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
ตารางเทียบขั้นเงินเดือน
กำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิ ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต.หรือ ก.พ.รับรอง
ประกาศเงินเพิ่ม ฉบับที่ 4
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ
ค่าจ้างพนักงานจ้าง ฉบับที่ 3
เอกสารดาวน์โหลด
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท.
ระบบบันทึกบันทึกบัญชี อปท.
ระบบข้อมูลเลือกตั้ง
ระบบข้อมูลเบี้ยยังชีพ อปท.
ระบบข้อมูลกลาง อปท.
ข้อมูลแผนอัตรากำลังสามปี
ระบบำเน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น
ระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น
ระบบสารสนเทศการศึกษา ศพด.
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
ระบบ Electronic Form
รหัสองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
นายจอมรวย เกลี้ยงช่วย
นายวัฒนชัย ชูเกิด
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2558 ณ หาดคลองสน หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อหิน
 
[11 เมษายน 2558]


พิธีมอบวุฒิบัตรบัญฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสต้นวา หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อหิน
 
[25 มีนาคม 2558]


<<ประมวลภาพกิจกรรม>>
โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหินคัพ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 15 ประจำปี 2558
ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ว่าด้วยการแข่งขันฟุตบอลองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหินคัพ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 15 ประจำปี 255
8
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (2558 - 2560)
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (2558 - 2562)

ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษี ประจำปี 2558
ประกาศลดขั้นตอนการให้บริการประชาชน
ฐานข้อมูลข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้าราชการการเมือง อบต.บ่อหิน
[24 มีนาคม 2558 ] การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุจูด หมู่ท ี่2 โดยวิธีพิเศษ
[10 มีนาคม 2558 ] การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านพรุจูด หมู่ที่2
[22 มกราคม 2558 ] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมถนน จำนวน 20 สาย
[20 มกราคม 2558 ] การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการซ่อมแซมถนนถมดินลูกรังหรือหินผุหลุมบ่อ จำนวน 20 สา
[22 ธันวาคม 2557 ] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหอถังบ้านไสต้นวา หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อหิ
[19 ธันวาคม 2557 ] การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในก่อสร้างระบบประปาหอถังบ้านไสต้นวา หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อหิน
>>อ่านทั้งหมด<<
 
หนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หนังสือสั่งการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง
ข่าวการรับสมัครสอบ (จากเปิดสอบทูเดย์.คอม)
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ 0-7524-8217 แฟกซ์ 0-7524-8217

Copyright © 2008 www.bohin.org : All rightsreserved.

Contact : webmaster

หัวหน้าสำนักงานปลัด : จัดทำและดูแลเว็บไซด์
สถิติผู้เข้าชม
Free Counter
Free Counter  
ตั้งแต่ 1 กรกฏาคม 2014