คำขวัญตำบลบ่อหิน : เที่ยวคลองสน ยลหัวหิน ถิ่นจักสาน ตำนานภูเขาล้านปี    (โปรแกรมจะแสดงหน้าเว็บได้ดีที่สุด บน Web Browser ของ Google Chorme) 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน ขอแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์/แฟ็กซ์ ใหม่เป็นหมายเลข 075 - 291012
นายจอมรวย เกลี้ยงช่วย
นายวัฒนชัย ชูเกิด
ประวัติความเป็นมา
พื้นที่รับผิดชอบ
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ประชากร
แผนที่
แผนที่ดาวเทียม
โครงสร้างองค์กร
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
ประมวลภาพกิจกรรม
กระดานข่าว
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อหิน
สภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อหิน
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายคนพิการ
สภาเด็กและเยาวชนตำบลบ่อหิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.
ระเบียบกฎหมายต่างๆ
แบบฟอร์มบริการประชาชน
เลขที่ประจำตำแหน่งพนักงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
การเลื่อนระดับดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
ประกาศเงินเพิ่ม ฉบับที่ 4
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
บัญชีเดือนข้าราชการ บัญชี 4
บัญชีเดือนข้าราชการ บัญชี 5
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ
เอกสารดาวน์โหลด
ระบบข้อมูลกลาง อปท.
ระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง 
ระบบเบี้ยยังชีพ
ระบบสารสนเทศ เพื่อการวางแผน
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
ระบบการศึกษาท้องถิ่น
ระบบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
สถาบันพัฒนาบุคลากร
เว็บไซต์ อปท.
รหัส อปท. สำหรับ ฝึกอบรม
โครงการ"ตำบลต้นแบบ ห่วงใยไม่ทอดทิ้งกัน"   [ 22 พฤศจิกายน 2560]
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ่อหิน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนประจำปี 2561   [19 ตุลาคม 2560] ประชุมประชาคมการจัดทำแผนกองทุนหลัก ประกันสุขภาพ อบต.บ่อหิน ประจำปี 2561[15 กันยายน 2560]
<<ประมวลภาพกิจกรรม>>
  งบแสดงสถานะทางการเงินประจำปี 2560
==============================================================
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
==============================================================
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ อบต.บ่อหิน  
==============================================================
  ประกาศลดขั้นตอนการให้บริการประชาชน  
==============================================================
  แผนผังการให้บริการประชาชน

==============================================================
  ผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลบ่อหิน 
==============================================================
  ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจในการให้บริการประชาชน 
[ 4 ธันวาคม 2560] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 6
==============================================================
[ 21 พฤศจิกายน 2560] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง สายหัวหิน หมู่ที่ 6
.==============================================================
[ 20 พฤศจิกายน 2560] การเปิดเผยราคากลางและการคำณวนราคากลางงานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในงานก่อสร้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านเกาะพน หมู่ที่ 4
==============================================================
[ 20 พฤศจิกายน 2560] การเปิดเผยราคากลางและการคำณวนราคากลางงานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในงานก่อสร้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านนาตีน หมู่ที่ 4
==============================================================
ทำเนียบบุคลากร
ข้อบัญญัติรายจ่าย 2561
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
แผนดำเนินงาน
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
การจัดวางระบบควบคุมภายใน
ข้อบัญญัติทรัพยากรทางทะเล
บ่อหินฟาร์มสเตย
ทำเนียบบุคลากร
แผนการจัดหาพัสดุ
งบแสดงสถานะทางการเงิน
งบรายรับ-รายจ่าย
งานจัดเก็บรายได้
การชำระภาษี
รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 4
ทำเนียบบุคลากร
การขอบ้านเลขที่
การขออญาตก่อสร้างอาคาร
การขออนุญาตขุดดินถมดิน
การบริการอื่นๆ
ทำเนียบบุคลากร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สภาเด็กและเยาวชนตำบลบ่อหิน
ปราชญ์ตำบลบ่อหิน ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
0-75248217
0-7524-8217
หนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หนังสือสั่งการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง
ข่าวการรับสมัครสอบ (จากเปิดสอบทูเดย์.คอม)
กระดานสนทนา
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ 0-7529-1012 แฟกซ์ 0-7529-1012

Copyright © 2008 www.bohin.org : All rightsreserved.

Contact : webmaster

หัวหน้าสำนักงานปลัด : จัดทำและดูแลเว็บไซด์
 
AmazingCounters.com
นับตั้งแต่ 26 มกราคม 2559