คำขวัญตำบลบ่อหิน : เที่ยวคลองสน ยลหัวหิน ถิ่นจักสาน ตำนานภูเขาล้านปี    (โปรแกรมจะแสดงหน้าเว็บได้ดีที่สุด บน Web Browser ของ Google Chorme) 
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
ประวัติความเป็นมา
พื้นที่รับผิดชอบ
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ประชากร
แผนที่
แผนที่ดาวเทียม
โครงสร้างองค์กร
ทำเนียบบุคลากร
ปฏิทินกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรม
กระดานข่าว
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง3 ปี
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2560
ข้อบัญญัติการมีส่วนร่วม
ข้อบัญญัติทรัพยากรทางทะเล
งบแสดงสถานะทางการเงิน
งบประมาณรายรับประจำปี 2558
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อหิน
สภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อหิน
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายคนพิการ
สภาเด็กและเยาวชนตำบลบ่อหิน
การจัดวางระบบควบคุมภายใน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.
ระเบียบกฎหมายต่างๆ
แบบฟอร์มบริการประชาชน
เลขที่ประจำตำแหน่งพนักงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
การเลื่อนระดับดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
ประกาศเงินเพิ่ม ฉบับที่ 4
ค่าจ้างพนักงานจ้าง ฉบับที่ 3
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ
บัญชีเดือนข้าราชการ บัญชี 4
บัญชีเดือนข้าราชการ บัญชี 5
เอกสารดาวน์โหลด
ระบบข้อมูลกลาง อปท.
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง 
ระบบเบี้ยยังชีพ
ระบบสารสนเทศ เพื่อการวางแผน
ระบบการศึกษาท้องถิ่น
ระบบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
ระบบำเน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
เว็บไซต์ อปท.
ข้อมูล อปท.
รหัส อปท. สำหรับ ฝึกอบรม
กฏหมายท้องถิ่น
โครงการป้องกันและรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและคนในครอบครัว [ 2ึ7 กันายายน 2559]
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตำบลบ่อหิน [ 26 กันายายน 2559]   โครงการเยาวชนอาสา พาน้องทำดี (ภายใต้โครงการการส่งเสริมความเข้มแข็งของ
สภาเด็กและเยาวชน)[ 8 กันายายน 2559]
<<ประมวลภาพกิจกรรม>>

  ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560
  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

  รายงานผลการการดำเนินงานประจำปี 2559 ไตรมาส 3

  รักษ์น้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน

  งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2559

  งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2559

 
รับขึ้นทะเบียนยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ

  ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษี ประจำปี 255
9
 
ประกาศ อบต. บ่อหิน เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2559

  ประกาศการกำหนดสมัยประชุมสภาประจำปี 255
9

 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่4 ประจำปี 2558

 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559
  ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (2559 - 2561)
  ประกาศลดขั้นตอนการให้บริการประชาชน
  แผนผังการให้บริการประชาชน

  แผนผังการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่

>><<
[ 25 กรกฎาคม 2559] การเปิดเผยราคากลางและการคำณวนราคากลางงานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนถมดินลูกรังหรือหินผุสายวงแหวนตะวันออก หมู่ที่ 9
[ 25 กรกฎาคม 2559] การเปิดเผยราคากลางและการคำณวนราคากลางงานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกุโบว์ หมู่ที่ 8
[ 7 กรกฎาคม 2559] การเปิดเผยราคากลางและการคำณวนราคากลางงานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเสาธงพร้อมเทลานคอนกรีต ศพด.บ้านไร่ออก หมู่ที่ 5
[ 23 มิถุนายน 2559] การเปิดเผยราคากลางและการคำณวนราคากลางงานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนสานทุ่งโพธิ์-บ้านใหม่ หมู่ที่ 7
นายจอมรวย เกลี้ยงช่วย
นายวัฒนชัย ชูเกิด
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
      สำนักงานปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
0-75248217
0-7524-8217
หนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หนังสือสั่งการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง
ข่าวการรับสมัครสอบ (จากเปิดสอบทูเดย์.คอม)
กระดานสนทนา
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ 0-7524-8217 แฟกซ์ 0-7524-8217

Copyright © 2008 www.bohin.org : All rightsreserved.

Contact : webmaster

หัวหน้าสำนักงานปลัด : จัดทำและดูแลเว็บไซด์
 
นับตั้งแต่ 26 มกราคม 2559