คำขวัญตำบลบ่อหิน : เที่ยวคลองสน ยลหัวหิน ถิ่นจักสาน ตำนานภูเขาล้านปี    (โปรแกรมจะแสดงหน้าเว็บได้ดีที่สุด บน Web Browser ของ Google Chorme) 
ประวัติความเป็นมา
พื้นที่รับผิดชอบ
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ประชากร
แผนที่
แผนที่ดาวเทียม
โครงสร้างองค์กร
ทำเนียบบุคลากร
ปฏิทินกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรม
กระดานข่าว
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง3 ปี
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2559
ข้อบัญญัติการมีส่วนร่วม
ข้อบัญญัติทรัพยากรทางทะเล
งบแสดงสถานะทางการเงิน
งบประมาณรายรับประจำปี 2557
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
สภาเด็กและเยาวชนตำบลบ่อหิน
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อหิน
สวัสดิการเบี้ยยังชีพ
สภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อหิน
การจัดวางระบบควบคุมภายใน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.
ระเบียบกฎหมายต่างๆ
แบบฟอร์มบริการประชาชน
เลขที่ประจำตำแหน่งพนักงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
การเลื่อนระดับดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
ตารางเทียบขั้นเงินเดือน
กำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิ ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต.หรือ ก.พ.รับรอง
ประกาศเงินเพิ่ม ฉบับที่ 4
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ
ค่าจ้างพนักงานจ้าง ฉบับที่ 3
บัญชีปรับเงินเดือนข้าราชการ
เอกสารดาวน์โหลด
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท.
ระบบบันทึกบันทึกบัญชี อปท.
ระบบข้อมูลเลือกตั้ง
ระบบข้อมูลเบี้ยยังชีพ อปท.
ระบบข้อมูลกลาง อปท.
ข้อมูลแผนอัตรากำลังสามปี
ระบบำเน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น
ระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น
ระบบสารสนเทศการศึกษา ศพด.
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
ระบบ Electronic Form
รหัสองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นายจอมรวย เกลี้ยงช่วย
นายวัฒนชัย ชูเกิด
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง

โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด
[21กันยายน 2558]โครงการสามวัยสานสัมพันครอบครัวตำบลบ่อหิน
[15 กันยายน 2558]

<<ประมวลภาพกิจกรรม>>
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559
รายงานการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2558
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (2559 - 2561)

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (2558 - 2560) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

ประชาสัมพันธ์การใช้จักรยานในชีวิตประจำวันตามนโยบายรัฐบาล
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558
ประกาศการกำหนดสมัยประชุมสภาประจำปี 2558
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (2558 - 2562)

ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษี ประจำปี 2558
ประกาศลดขั้นตอนการให้บริการประชาชน
ฐานข้อมูลข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้าราชการการเมือง อบต.บ่อหิน
[18 สิงหาคม 2558 ] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายหลังอำเภอ-ไร่ออก หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน
[17 สิงหาคม 2558 ] การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบ สายหลังอำเภอ-ไร่ออก หมู่ที่ 1
[8 กรกฏาคม 2558 ] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง 20 เมตรบ้านพรุจูด หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อหิน
[8 กรกฎาคม 2558 ] การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้างประปาหอถังสูง 20 เมตร บ้านพรุจูด หมู่ที่2
[1 กรกฏาคม 2558 ] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุจูด หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อหิน
[30 มิถุนายน 2558 ]การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุจูด หมู่ที่ 2
[18 พฤษภาคม 2558 ]การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 1/2558>>อ่านทั้งหมด<<
 
หนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หนังสือสั่งการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง
ข่าวการรับสมัครสอบ (จากเปิดสอบทูเดย์.คอม)
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ 0-7524-8217 แฟกซ์ 0-7524-8217

Copyright © 2008 www.bohin.org : All rightsreserved.

Contact : webmaster

หัวหน้าสำนักงานปลัด : จัดทำและดูแลเว็บไซด์
สถิติผู้เข้าชม
Free Counter
Free Counter  
ตั้งแต่ 1 กรกฏาคม 2014