คำขวัญตำบลบ่อหิน : เที่ยวคลองสน ยลหัวหิน ถิ่นจักสาน ตำนานภูเขาล้านปี    (โปรแกรมจะแสดงหน้าเว็บได้ดีที่สุด บน Web Browser ของ Google Chorme) 
ประวัติความเป็นมา
พื้นที่รับผิดชอบ
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ประชากร
แผนที่
แผนที่ดาวเทียม
โครงสร้างองค์กร
ทำเนียบบุคลากร
ปฏิทินกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรม
กระดานข่าว
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง3 ปี
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2559
ข้อบัญญัติการมีส่วนร่วม
ข้อบัญญัติทรัพยากรทางทะเล
งบแสดงสถานะทางการเงิน
งบประมาณรายรับประจำปี 2558
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อหิน
สภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อหิน
สภาเด็กและเยาวชนตำบลบ่อหิน
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายคนพิการ
การจัดวางระบบควบคุมภายใน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.
ระเบียบกฎหมายต่างๆ
แบบฟอร์มบริการประชาชน
เลขที่ประจำตำแหน่งพนักงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
การเลื่อนระดับดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
ตารางเทียบขั้นเงินเดือน
กำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิ ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต.หรือ ก.พ.รับรอง
ประกาศเงินเพิ่ม ฉบับที่ 4
ค่าจ้างพนักงานจ้าง ฉบับที่ 3
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ
บัญชีปรับเงินเดือนข้าราชการ
เอกสารดาวน์โหลด
ระบบข้อมูลกลาง อปท.
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง 
ระบบเบี้ยยังชีพ
ระบบสารสนเทศ เพื่อการวางแผน
ระบบการศึกษาท้องถิ่น
ระบบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส
เว็บไซต์ อปท.
ข้อมูล อปท.
รหัส อปท. สำหรับ ฝึกอบรม
กฏหมายท้องถิ่น

งานประเพณีสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558 ณ ท่าเทียบเรือหาดคลองสน
[25 พฤศจิกายน 2558]
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เพื่อพิจารณาร่างแผนกองทุนฯประจำปี 2559
[27 ตุลาคม 2558]


s
<<ประมวลภาพกิจกรรม>>
รับขึ้นทะเบียนยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2559

รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2558 ไตรมาส 4

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่4 ประจำปี 2558

รับลงทะเบียนโครงการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559
รายงานการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2558

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (2559 - 2561)
ประกาศการกำหนดสมัยประชุมสภาประจำปี 2558
ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษี ประจำปี 2558
ประกาศลดขั้นตอนการให้บริการประชาชน

แผนผังการให้บริการประชาชน

แผนผังการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
[25 พฤศจิกายน 2558 ] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5
[25 พฤศจิกายน 2558 ] การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน
ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านไร่ออก
[19 พฤศจิกายน 2558 ] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
[12 ตุลาคม 2558 ] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง
กำหนดวัน  เวลา  สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเข้าท่าเรือทุ่งคลองสน หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อหิน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส
[2 พฤศจิกายน 2558 ] การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม(นม
)แก่โรงเรียนและ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558
[26 ตุลาคม 2558 ] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง เปลี่ยนแปลง
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเข้าท่าเรือ ทุ่งคลองสน หมู่ที่ ๒ ตำบลบ่อหิน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
[22 ตุลาคม 2558 ] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์คอนกรีตสายทางเข้าท่าเรือทุ่งคลองสน หมู่ที่ 2 เอกสารประกอบการประกวดราคา
>>
นายจอมรวย เกลี้ยงช่วย
นายวัฒนชัย ชูเกิด
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
หนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หนังสือสั่งการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง
ข่าวการรับสมัครสอบ (จากเปิดสอบทูเดย์.คอม)
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ 0-7524-8217 แฟกซ์ 0-7524-8217

Copyright © 2008 www.bohin.org : All rightsreserved.

Contact : webmaster

หัวหน้าสำนักงานปลัด : จัดทำและดูแลเว็บไซด์