คำขวัญตำบลบ่อหิน : เที่ยวคลองสน ยลหัวหิน ถิ่นจักสาน ตำนานภูเขาล้านปี    (โปรแกรมจะแสดงหน้าเว็บได้ดีที่สุด บน Web Browser ของ Google Chorme) 
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
ประวัติความเป็นมา
พื้นที่รับผิดชอบ
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ประชากร
แผนที่
แผนที่ดาวเทียม
โครงสร้างองค์กร
ทำเนียบบุคลากร
ปฏิทินกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรม
กระดานข่าว
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง3 ปี
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2559
ข้อบัญญัติการมีส่วนร่วม
ข้อบัญญัติทรัพยากรทางทะเล
งบแสดงสถานะทางการเงิน
งบประมาณรายรับประจำปี 2558
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อหิน
สภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อหิน
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายคนพิการ
สภาเด็กและเยาวชนตำบลบ่อหิน
การจัดวางระบบควบคุมภายใน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.
ระเบียบกฎหมายต่างๆ
แบบฟอร์มบริการประชาชน
เลขที่ประจำตำแหน่งพนักงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
การเลื่อนระดับดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
กำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิ ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต.หรือ ก.พ.รับรอง
ประกาศเงินเพิ่ม ฉบับที่ 4
ค่าจ้างพนักงานจ้าง ฉบับที่ 3
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ
บัญชีเดือนข้าราชการ บัญชี 4
บัญชีเดือนข้าราชการ บัญชี 5
เอกสารดาวน์โหลด
ระบบข้อมูลกลาง อปท.
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง 
ระบบเบี้ยยังชีพ
ระบบสารสนเทศ เพื่อการวางแผน
ระบบการศึกษาท้องถิ่น
ระบบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส
เว็บไซต์ อปท.
ข้อมูล อปท.
รหัส อปท. สำหรับ ฝึกอบรม
กฏหมายท้องถิ่น
 
 
 
Bohin Farmstay

โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพแบบพึ่งตนเอง ด้วยการแพทย์แผนไทย ณ ศาลาประชาคมอำเภอสิเกา
[ 24 พฤษภาคม 2559]พิธีปิดการแข่งขันกีฬา อบต.บ่อหินคัพ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2559 ณ โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์
[ 20 เมษายน 2559]โครงการวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2559 ณ บริเวณหาดคลองสน ตำบลบ่อหิน
[ 11 เมษายน 2559]
<<ประมวลภาพกิจกรรม>>

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2559
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2559

รับขึ้นทะเบียนยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ

ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษี ประจำปี 255
9
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2559

รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2558 ไตรมาส 4

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่4 ประจำปี 2558

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559
รายงานการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2558

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (2559 - 2561)
ประกาศการกำหนดสมัยประชุมสภาประจำปี 2558
ประกาศลดขั้นตอนการให้บริการประชาชน

แผนผังการให้บริการประชาชน

แผนผังการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น


 >><<

[18 เมษายน 2559] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง สอบราคาจ้างต่อเติมขยายประปาพีวีซี จำนวน 3 สาย ได้แก่ หมู่ที่ 2หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6/
[1
8
เมษายน 2559] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนถมดินลูกรังหรือหินผุ จำนวน 3 สาย ได้แก่ หมู่ที่ 2หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 4/
[
11 เมษายน 2559] การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างโครงการ
ปรับปรุงถนนถมดินลูกรังหรือหินผุ จำนวน 3 สาย ได้แก่ หมู่ที่ 2หมู่ที่ 4หมู่ที่ 2
[
11 เมษายน 2559] การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการต่อเติมขยายเขตประปาPVC จำนวน 3 สาย ได้แก่ หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6
[14 มีนาคม 2559] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง เผย
แพร่ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5  บ้านไร่ออก
[ 7 ม
นาคม 2559] การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนสายน้ำพุ-นาตีน หมู่ที่ 4

>><<

นายจอมรวย เกลี้ยงช่วย
นายวัฒนชัย ชูเกิด
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
หนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หนังสือสั่งการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง
ข่าวการรับสมัครสอบ (จากเปิดสอบทูเดย์.คอม)
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ 0-7524-8217 แฟกซ์ 0-7524-8217

Copyright © 2008 www.bohin.org : All rightsreserved.

Contact : webmaster

หัวหน้าสำนักงานปลัด : จัดทำและดูแลเว็บไซด์
 
นับตั้งแต่ 26 มกราคม 2559