คำขวัญตำบลบ่อหิน : เที่ยวคลองสน ยลหัวหิน ถิ่นจักสาน ตำนานภูเขาล้านปี    (โปรแกรมจะแสดงหน้าเว็บได้ดีที่สุด บน Web Browser ของ Google Chorme) 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน ขอแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์/แฟ็กซ์ ใหม่เป็นหมายเลข 075 - 291012
นายจอมรวย เกลี้ยงช่วย
นายวัฒนชัย ชูเกิด
ประวัติความเป็นมา
พื้นที่รับผิดชอบ
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ประชากร
แผนที่
แผนที่ดาวเทียม
โครงสร้างองค์กร
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
ประมวลภาพกิจกรรม
กระดานข่าว
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อหิน
สภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อหิน
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายคนพิการ
สภาเด็กและเยาวชนตำบลบ่อหิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.
ระเบียบกฎหมายต่างๆ
แบบฟอร์มบริการประชาชน
เลขที่ประจำตำแหน่งพนักงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
การเลื่อนระดับดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
ประกาศเงินเพิ่ม ฉบับที่ 4
ค่าจ้างพนักงานจ้าง ฉบับที่ 3
บัญชีเดือนข้าราชการ บัญชี 4
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ
บัญชีเดือนข้าราชการ บัญชี 5
เอกสารดาวน์โหลด
ระบบข้อมูลกลาง อปท.
ระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง 
ระบบเบี้ยยังชีพ
ระบบสารสนเทศ เพื่อการวางแผน
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
ระบบการศึกษาท้องถิ่น
ระบบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
เว็บไซต์ อปท.
รหัส อปท. สำหรับ ฝึกอบรม
ประชุมประชาคมการจัดทำแผนกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ่อหิน ประจำปี 2561   [15 กันยายน 2560]
โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตำบลบ่อหิน  [12 กันยายน 2560] การประชุมคัดเลือกคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชน ตำบลบ่อหิน [8 กันยายน 2560]
<<ประมวลภาพกิจกรรม>>
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง  ประกาศเปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
  รายงานแสดงผลไตรมาส 3 ประจำปี 2560
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ประจำปี 2560
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ อบต.บ่อหิน  
  รายงานผลการการดำเนินงานประจำปี 2559 ไตรมาส 4 
  ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 
  รายงานผลการการดำเนินงานประจำปี 2559 ไตรมาส 3   
  ประกาศลดขั้นตอนการให้บริการประชาชน  
  แผนผังการให้บริการประชาชน

  ผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลบ่อิหน 
  ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจในการให้บริการประชาชน 
>><<
[ 26 กันยายน 2560] การเปิดเผยราคากลางและการคำณวนราคากลางงานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางสนามกีฬา หมู่ที่ 8
[ 25 กันยายน 2560] ร่างขอบเขตงาน (TOR) ซัมเมอร์ส โคมไฟถนนครุภัณฑ์สำนักงาน
[ 25 กันยายน 2560] การเปิดเผยราคากลางและการคำณวนราคากลางงานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง พร้อมถังหรอง หมู่ที่ 7
[ 14 กันยายน 2560] ร่างขอบเขตงาน (TOR) คอมพิวเตอร์และพริ้นเตอร์
[ 13 กันยายน 2560] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา
[ 12 กันยายน 2560] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีประโยชน์ร่วมกัน
[ 22 สิงหาคม 2560] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้านช่วงที่ 2 หมู่ที่ 8
[ 22 สิงหาคม 2560] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในควน หมู่ที่ 7

[ 17 สิงหาคม 2560] การเปิดเผยราคากลางและการคำณวนราคากลางงานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวงแหวนตะวันออก หมู่ที่ 9
ทำเนียบบุคลากร
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2561
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
แผนดำเนินงาน
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
การจัดวางระบบควบคุมภายใน
ข้อบัญญัติทรัพยากรทางทะเล
ข้อบัญญัติการมีส่วนร่วม
ทำเนียบบุคลากร
แผนการจัดหาพัสดุ
งบแสดงสถานะทางการเงิน
งบรายรับ-รายจ่าย
งานจัดเก็บรายได้
การชำระภาษี
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน
ทำเนียบบุคลากร
การขอบ้านเลขที่
การขออญาตก่อสร้างอาคาร
การขออนุญาตขุดดินถมดิน
การบริการอื่นๆ
ทำเนียบบุคลากร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สภาเด็กและเยาวชนตำบลบ่อหิน
ปราชญ์ตำบลบ่อหิน ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
0-75248217
0-7524-8217
หนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หนังสือสั่งการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง
ข่าวการรับสมัครสอบ (จากเปิดสอบทูเดย์.คอม)
กระดานสนทนา
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ 0-7529-1012 แฟกซ์ 0-7529-1012

Copyright © 2008 www.bohin.org : All rightsreserved.

Contact : webmaster

หัวหน้าสำนักงานปลัด : จัดทำและดูแลเว็บไซด์
AmazingCounters.com
นับตั้งแต่ 26 มกราคม 2559