เมนูหลัก
ประวัติความเป็นมา
พื้นที่รับผิดชอบ
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ประชากร
แผนที่
แผนที่ดาวเทียม
โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
ส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
แผนพัฒนา/ข้อบัญญัติ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง3 ปี
แผนอัตรากำลังพนังานจ้าง4 ปี
แผนการจัดหาพัสดุ
ข้อบัญญัติงบประมาณ
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อบัญญัติทรัพยากรทางทะเล
งานที่ดำเนินการ
ปฏิทินกิจกรรม
งบแสดงสถานะทางการเงิน
งบประมาณรายรับประจำปี 2555
งบประมาณรายจ่ายประจำปี2555
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
สภาเด็กและเยาวชนอบต.บ่อหิน
สภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อหิน
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อหิน
สวัสดิการเบี้ยยังชีพ
แบบฟอร์มบริการประชาชน
ประชากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน

  ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน ทั้งสิ้น 6,725 คน
- แยกเป็น ชาย 3,409 คน หญิง 3,316 คน - จำนวนครัวเรือน 1,974 ครัวเรือน
- มีความหนาแน่นเฉลี่ย 54..55   คน/ตารางกิโลเมตร

      จำนวนครัวเรือน และประชากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน

     หมู่ที่                        จำนวนครัวเรือน     จำนวนประชากร   ชาย           หญิง         รวม

หมู่ที่ 1 บ้านบ่อหิน           222 ครัวเรือน                            240 คน       248 คน     488 คน

หมู่ที่ 2 บ้านพรุจูด           293 ครัวเรือน                            507 คน       512 คน    1,015 คน

หมู่ที่ 3 บ้านดุหุน             243 ครัวเรือน                           500 คน       485 คน     985 คน

หมู่ที่ 4 บ้านไสต้นวา         275 ครัวเรือน                          435 คน       479 คน     914 คน

หมู่ที่ 5 บ้านไร่ออก          323 ครัวเรือน                           554 คน        524 คน    1,078 คน

หมู่ที่ 6 บ้านหัวหิน           94 ครัวเรือน                             149 คน       170 คน     319 คน

หมู่ที่ 7 บ้านใหม่             220 ครัวเรือน                            376 คน       342 คน     718 คน

หมู่ที่ 8 บ้านโต๊ะบัน          215 ครัวเรือน                           457 คน        404 คน     861 คน

หมู่ที่ 9 บ้านปากคลอง      89 ครัวเรือน                             190 คน       157 คน      347 คน
          รวม 1,974 ครัวเรือน ชาย  3,409 คน  หญิง  3,316 คน   รวม  6,725 คน

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ 0-7524-8217 แฟกซ์ 0-7524-8217

Copyright © 2008 www.bohin.org : All rightsreserved.

Contact : webmaster