คำขวัญตำบลบ่อหิน : เที่ยวคลองสน ยลหัวหิน ถิ่นจักสาน ตำนานภูเขาล้านปี    (โปรแกรมจะแสดงหน้าเว็บได้ดีที่สุด บน Web Browser ของ Google Chorme) 
ประวัติความเป็นมา
พื้นที่รับผิดชอบ
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ประชากร
แผนที่
แผนที่ดาวเทียม
โครงสร้างองค์กร
ประมวลภาพกิจกรรม
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต
หัวหน้าส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อหิน
สภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อหิน
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายคนพิการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.
ระเบียบกฎหมายต่างๆ
แบบฟอร์มบริการประชาชน
ระบบข้อมูลกลาง อปท.
ระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง 
ระบบสารสนเทศ เพื่อการวางแผน
ระบบเบี้ยยังชีพผู้สงอายุ คนพิการ
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบ ศพด. อปท. (CCIS)
เว็บไซต์ อปท.
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
รหัส อปท. สำหรับ ฝึกอบรม
จำนวนประชากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน ทั้งสิ้น 7,051 คน 
- แยกเป็น ชาย 3,557 คน หญิง 3,494 คน - จำนวนครัวเรือน 2,097 ครัวเรือน
- มีความหนาแน่นเฉลี่ย 56.86   คน/ตารางกิโลเมตร
หมู่ที่ 
ชื่อบ้าน
ประชากร
รวม
จำนวนครัวเรือน
ชาย
หญิง
1
บ้านบ่อหิน
243
249
511
234
2
บ้านพรุจูด
520
513
1,046
323
3
บ้านดุหุน
518
510
1,027
255
4
บ้านไสต้นวา
447
506
929
295
5
บ้านไร่ออก
585
574
1,143
346
6
บ้านหัวหิน
159
183
339
102
7
บ้านใหม่-ทุ่งโพธิ์
393
364
751
223
8
บ้านโต๊ะบัน
490
425
896
226
9
บ้านปากคลอง
202
170
363
93
รวม
3,557
3,494
7,051
2,097
ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ อำเภอสิเกา ณ เมษายน 2560
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
258 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ 0-7529-1012 โทรสาร 0-7529-1012