คำขวัญตำบลบ่อหิน : เที่ยวคลองสน ยลหัวหิน ถิ่นจักสาน ตำนานภูเขาล้านปี    (โปรแกรมจะแสดงหน้าเว็บได้ดีที่สุด บน Web Browser ของ Google Chorme) 
ประวัติความเป็นมา
พื้นที่รับผิดชอบ
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ประชากร
แผนที่
แผนที่ดาวเทียม
โครงสร้างองค์กร
ประมวลภาพกิจกรรม
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต
หัวหน้าส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อหิน
สภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อหิน
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายคนพิการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.
ระเบียบกฎหมายต่างๆ
แบบฟอร์มบริการประชาชน
ระบบข้อมูลกลาง อปท.
ระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง 
ระบบสารสนเทศ เพื่อการวางแผน
ระบบเบี้ยยังชีพผู้สงอายุ คนพิการ
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบ ศพด. อปท. (CCIS)
เว็บไซต์ อปท.
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
รหัส อปท. สำหรับ ฝึกอบรม
                           
นายปัณณวิชญ์ ณรงค์
หัวหน้าสำนักปลัด อบต. (อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น)
 
นางสาวดุษฎี ทะระเกิด
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
นางสาวจิดลัดดา ภักดีโชติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
นางนารีนา คงห้อย
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ
 
                                
                          
                                 นางกนกวรรณ มูสิกะนิลพันธ์
                               เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
                         นางสาวทศพร ทรัพย์มี
                  เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
 
นางสาวทิพย์ รักทรัพย์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวอรอุมา ทองศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวพลอยพัชร์ สุขจีน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
 
                                
          
                         
                              นายสุภาพ เมืองแก้ว
                           คนงานทั่วไป
                              นายบุตร สมัยสง
                                นักการภารโรง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
258 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ 0-7529-1012 โทรสาร 0-7529-1012