คำขวัญตำบลบ่อหิน : เที่ยวคลองสน ยลหัวหิน ถิ่นจักสาน ตำนานภูเขาล้านปี    (โปรแกรมจะแสดงหน้าเว็บได้ดีที่สุด บน Web Browser ของ Google Chorme) 
ประวัติความเป็นมา
พื้นที่รับผิดชอบ
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ประชากร
แผนที่
แผนที่ดาวเทียม
โครงสร้างองค์กร
ประมวลภาพกิจกรรม
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต
หัวหน้าส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อหิน
สภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อหิน
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายคนพิการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.
ระเบียบกฎหมายต่างๆ
แบบฟอร์มบริการประชาชน
ระบบข้อมูลกลาง อปท.
ระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง 
ระบบสารสนเทศ เพื่อการวางแผน
ระบบเบี้ยยังชีพผู้สงอายุ คนพิการ
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบ ศพด. อปท. (CCIS)
เว็บไซต์ อปท.
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
รหัส อปท. สำหรับ ฝึกอบรม
       บุคลากรกองคลัง                    
ผู้อำนวยการกองคลัง. (อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น)
 
นางสาวทัศนีย์ ชิดงาน
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
นางสุภาวดี สุขวนิช
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
ชำนาญการ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง/ชง
 
                                
                          
                                เจ้าพนักงานพัสดุ ปง/ชง
                         นางสาวอำนวย เกลี้ยงช่วย
                       เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
                                   (ลูกจ้างประจำ
)
นางสาวอ้อมใจ เหล็กเกิดผล
ผู้ช่วย.เจ้าพนักงานธุรการ
นางกัญจน์กมล มั่นซิ้ว 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสด
นางสาวสุณีรัตน์ คนขยัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
258 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ 0-7529-1012 โทรสาร 0-7529-1012