คำขวัญตำบลบ่อหิน : เที่ยวคลองสน ยลหัวหิน ถิ่นจักสาน ตำนานภูเขาล้านปี    (โปรแกรมจะแสดงหน้าเว็บได้ดีที่สุด บน Web Browser ของ Google Chorme) 
ประวัติความเป็นมา
พื้นที่รับผิดชอบ
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ประชากร
แผนที่
แผนที่ดาวเทียม
โครงสร้างองค์กร
ประมวลภาพกิจกรรม
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต
หัวหน้าส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อหิน
สภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อหิน
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายคนพิการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.
ระเบียบกฎหมายต่างๆ
แบบฟอร์มบริการประชาชน
ระบบข้อมูลกลาง อปท.
ระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง 
ระบบสารสนเทศ เพื่อการวางแผน
ระบบเบี้ยยังชีพผู้สงอายุ คนพิการ
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบ ศพด. อปท. (CCIS)
เว็บไซต์ อปท.
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
รหัส อปท. สำหรับ ฝึกอบรม
       บุคลากรกองช่าง                  
นายทศพล พู่ตระกูล
ผู้อำนวยการกองช่าง(อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น)
 
นายปรีชา หะสัง
นายช่างโยธา ชำนาญงาน
 
นายนรินทร์ แสงแก้ว
ผู้ช่วยช่างโยธา
นางสาวอัมนวย เส้งสุย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายบุญลือ ชัยสุข
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายณัฐพล ดำทั่ว
ผู้ช่วยช่างสำรวจ
นายพราชันชัย สำเร็จ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประปา
นายเดชา ชัยพล
พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
 
พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายทวีศักดิ์ ษัฏเสน
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
นายวรากร ชัยพล
คนงานทั่วไป
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
258 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ 0-7529-1012 โทรสาร 0-7529-1012