คำขวัญตำบลบ่อหิน : เที่ยวคลองสน ยลหัวหิน ถิ่นจักสาน ตำนานภูเขาล้านปี    (โปรแกรมจะแสดงหน้าเว็บได้ดีที่สุด บน Web Browser ของ Google Chorme) 
ประวัติความเป็นมา
พื้นที่รับผิดชอบ
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ประชากร
แผนที่
แผนที่ดาวเทียม
โครงสร้างองค์กร
ประมวลภาพกิจกรรม
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต
หัวหน้าส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อหิน
สภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อหิน
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายคนพิการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.
ระเบียบกฎหมายต่างๆ
แบบฟอร์มบริการประชาชน
ระบบข้อมูลกลาง อปท.
ระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง 
ระบบสารสนเทศ เพื่อการวางแผน
ระบบเบี้ยยังชีพผู้สงอายุ คนพิการ
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบ ศพด. อปท. (CCIS)
เว็บไซต์ อปท.
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
รหัส อปท. สำหรับ ฝึกอบรม
 [ุ10 กันยายน 2561]    การเปิดเผยราคากลางและการคำณวนราคากลางงานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างขยายเขตท่อเมนประปาสายโคกโดน หมู่ที่ 1 
 [ ุ3 กันยายน 2561]    การเปิดเผยราคากลางและการคำณวนราคากลางงานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาสายโคกโดน หมู่ที่ 1 
 [ ุ3 กันยายน 2561]  การเปิดเผยราคากลางและการคำณวนราคากลางงานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำลานกีฬาอเนกประสงค์บ้านพรุจูด หมู่ที่ 2 
 [ ุ9 กรกฎาคม 2561 การเปิดเผยราคากลางและการคำณวนราคากลางงานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการขยายเขตประปา-สองแพรก และถนนสายพรุจูด-ทุ่งคลองสน หมู่ที่ 2 
 [ 3 กรกฎาคม 2561]   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายทุ่งโพธิ์-บ้านใหม่ หมู่ที่ 7 
[ 3 กรกฎาคม 2561]   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ประกาศรายชื่อผนะการเสนอราคาสายถนนลาดยาง (Cape Zeal) สายทุ่งโพธิ์-บ้านใหม่ หมู่ที่ 7 
 [ 22 มิถุนายน 2561]  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีประโยชน์ร่วมกัน 
 [ ุ20 มิถุนายน 2561]  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (Cape Zeal) สายทุ่งโพธิ์ - บ้านใหม่ หมู่ที่ 7 
 [ ุ18 มิถุนายน 2561 การเปิดเผยราคากลางและการคำณวนราคากลางงานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง ถนนลาดยางสายทุ่งโพธิ์-บ้านใหม่ หมู่ที่ 7 
 [ ุ13 มิถุนายน 2561]  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง สอบราคาจ้างถนน คสล.สายกลางบ้าน ช่วงที่ 3 หมู่ที่ 8 
 [ ุ13 มิถุนายน 2561]  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง สอบราคาจ้างถนน คสล.สายวงแหวนตะวันออก ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 9 
 [ 11 มิถุนายน 2561]  การเปิดเผยราคากลางและการคำณวนราคากลางงานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง ถนน คสล.สายกลางบ้าน ช่วงที่ 3 หมู่ที่ 8 
 [ 11 มิถุนายน 2561]   การเปิดเผยราคากลางและการคำณวนราคากลางงานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวงแหวนตะวันออก ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 
 [ 5 มิถุนายน 2561]  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ประกาศรายชื่อชนะการเสนอราคา 
 [ 4 มิถุนายน 2561]  การเปิดเผยราคากลางและการคำณวนราคากลางงานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างต่อเติมขยายเขตประปา สายไร่ออก - ช่องลม หมู่ที่ 5 
 [ 4 มิถุนายน 2561]  การเปิดเผยราคากลางและการคำณวนราคากลางงานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างต่อเติมขยายเขตประปาสายพรุจูด - สองแพรก และสายพรุจูด - ทุ่งคลองสน หมู่ที่ 2 
 [ 30 พฤษภาคม 2561]   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีประโยชน์ร่วมกัน 
 [ 15 พฤษภาคม 2561] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ตกคอนกรีต สายหลังอเภอ-ไร่ออก หมู่ที่ 1-5 
 [ 15 พฤษภาคม 2561] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถมดินลูกรัง/หินผุ สายกลางนา-กลางบ้าน (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 6 
 [ 9 พฤษภาคม 2561]  การเปิดเผยราคากลางและการคำณวนราคากลางงานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหลังอำเภอ-ไร่ออก หมู่ที่ 1- 5 
 [ 9 พฤษภาคม 2561]  การเปิดเผยราคากลางและการคำณวนราคากลางงานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนถมดินลูกรัง หรือหินผุสายกลางนา-กลางบ้าน หมู่ที่ 6 
 [ 4 พฤษภาคม 2561]  การเปิดเผยราคากลางและการคำณวนราคากลางงานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนถมดินลูกรัง หรือหินผุสายบ้านนายวิรัช หมู่ที่ 2 
 [ 10 เมษายน 2561] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างประปาหอถังสูง หมู่ที่ 6 
 [ 10 เมษายน 2561] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างประปาหอถังสูง หมู่ที่ 4 
 [ 26 มีนาคม 2561] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง lสอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพร้อมถังกรองและติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า หมู่ที่ 6 
 [ 26 มีนาคม 2561] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง lสอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพร้อมถังกรองและติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า หมู่ที่ 4  
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
258 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ 0-7529-1012 โทรสาร 0-7529-1012