เมนูหลัก
ประวัติความเป็นมา
พื้นที่รับผิดชอบ
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ประชากร
แผนที่
แผนที่ดาวเทียม
โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
ส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
แผนพัฒนา/ข้อบัญญัติ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง3 ปี
แผนอัตรากำลังพนังานจ้าง4 ปี
แผนการจัดหาพัสดุ
ข้อบัญญัติงบประมาณ
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อบัญญัติทรัพยากรทางทะเล
งานที่ดำเนินการ
ปฏิทินกิจกรรม
งบแสดงสถานะทางการเงิน
งบประมาณรายรับประจำปี 2555
งบประมาณรายจ่ายประจำปี2555
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
สภาเด็กและเยาวชนอบต.บ่อหิน
สภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อหิน
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อหิน
สวัสดิการเบี้ยยังชีพ
แบบฟอร์มบริการประชาชน
 
สภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อหินตำบลบ่อหิน
สภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อหินเดินหน้าแก้ปัญหาที่ดินทำกินในชุมชน
    เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2553 ที่ผ่านมา สภาองค์กรชุมชนบ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรังได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนแนวทางการแก้ปัญหาที่ดินทำกินในชุมชน โดยมีตัวแทนสภาฯและภาคีจากศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนจังหวัดตรัง มูลนิธิอันดามัน กำนัน รวมแล้วกว่า 40 คน
ทั้งนี้สภาองค์กรชุมชนบ่อหินได้จัดตั้งเป็นสภาองค์กรชุมชนตำบลเมื่อปี 2552 มีองค์จดแจ้ง 22 องค์กร จาก 5 หมู่บ้านในการดำเนินการที่ผ่านมาได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับสภาฯในเวทีหมู่ บ้านและ
ได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบลและกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในการสนับสนุนการขับเคลื่อนของสภาองค์กรชุมชนตำบลอย่างดี จากประเด็นปัญหาที่สำคัญของชุมชนคือ เรื่องที่ดินโดยมีเพียงร้อยละ 30ที่มีเอกสารสิทธิที่ดินเป็นโฉนดขณะที่พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าชายเลนและ กำลังถูกบุกรุกทำลายโดยนายทุน
และ บุคคลภายนอกในลักษณะการเข้าทำประโยชน์เพื่อการค้า เช่นการทำนากุ้งและกิจการเกี่ยวกับปลาต่างๆ
อย่างไรก็ดีที่ประชุมต่างเห็นพ้องตรงกันว่า ประเด็นเร่งด่วนที่สำคัญและต้องเร่งแก้ปัญหาคือ สิทธิในที่ดินของคนในชุมชนดังนั้นจึงได้กำหนดแนวทางในการดำเนินงานดังนี้ คือ 1) การรวบรวมข้อมูลสภาพปัญหาความเดือดร้อนของคนในทุกหมู่บ้าน 2) การจัดเวทีพูดคุยทำความเข้าใจเกี่ยวกับสภาองค์กรชุมชนและจดแจ้งกลุ่มให้ครบ ทุกหมู่บ้านและ3)การนำ
ข้อมูลที่ได้มาจัดทำและวางแผนผังที่ดินและการใช้ประโยชน์ในชุมชนทั้งนี้เมื่อดำเนินการเสร็จตามนี้แล้ว
จะทำการเปิดเวทีประชาคมตำบลในการนำ เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาและออกข้อบัญญัติของชุมชนในการควบคุมและจัดการ ที่ดินเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างแท้จริงต่อไป ทั้งนี้ในที่ประชุมเห็นว่าการเกิดขึ้นของสภา องค์กรชุมชนตำบลบ่อหินเป็นทางออกที่สำคัญในการบูรณาการความร่วมจากทุกฝ่าย ของชุมชน ในขณะเดียวกันก็เป็นหลักประกันให้กับองค์กรชุมชนว่ามีกฏหมายรองรับและมี สิทธิในการกำหนดอนาคตของตนเองอย่างแท้จริง
กิจกรรมสภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อหิน
พิธีเปิดบ้านมั่นคงบ้านปากคลองอย่างเป็นทางการ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ 0-7524-8217 แฟกซ์ 0-7524-8217

Copyright © 2008 www.bohin.org : All rightsreserved.

Contact : webmaster