คำขวัญตำบลบ่อหิน : เที่ยวคลองสน ยลหัวหิน ถิ่นจักสาน ตำนานภูเขาล้านปี    (โปรแกรมจะแสดงหน้าเว็บได้ดีที่สุด บน Web Browser ของ Google Chorme) 
ประวัติความเป็นมา
พื้นที่รับผิดชอบ
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ประชากร
แผนที่
แผนที่ดาวเทียม
โครงสร้างองค์กร
ประมวลภาพกิจกรรม
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต
หัวหน้าส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อหิน
สภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อหิน
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายคนพิการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.
ระเบียบกฎหมายต่างๆ
แบบฟอร์มบริการประชาชน
ระบบข้อมูลกลาง อปท.
ระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง 
ระบบสารสนเทศ เพื่อการวางแผน
ระบบเบี้ยยังชีพผู้สงอายุ คนพิการ
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบ ศพด. อปท. (CCIS)
เว็บไซต์ อปท.
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
รหัส อปท. สำหรับ ฝึกอบรม
สภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อหินตำบลบ่อหิน
สภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อหินเดินหน้าแก้ปัญหาที่ดินทำกินในชุมชน
    เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2553 ที่ผ่านมา สภาองค์กรชุมชนบ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรังได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนแนวทางการแก้ปัญหาที่ดินทำกินในชุมชน โดยมีตัวแทนสภาฯและภาคีจากศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนจังหวัดตรัง มูลนิธิอันดามัน กำนัน รวมแล้วกว่า 40 คน
ทั้งนี้สภาองค์กรชุมชนบ่อหินได้จัดตั้งเป็นสภาองค์กรชุมชนตำบลเมื่อปี 2552 มีองค์จดแจ้ง 22 องค์กร จาก 5 หมู่บ้านในการดำเนินการที่ผ่านมาได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับสภาฯในเวทีหมู่ บ้านและ
ได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบลและกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในการสนับสนุนการขับเคลื่อนของสภาองค์กรชุมชนตำบลอย่างดี จากประเด็นปัญหาที่สำคัญของชุมชนคือ เรื่องที่ดินโดยมีเพียงร้อยละ 30ที่มีเอกสารสิทธิที่ดินเป็นโฉนดขณะที่พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าชายเลนและ กำลังถูกบุกรุกทำลายโดยนายทุน
และ บุคคลภายนอกในลักษณะการเข้าทำประโยชน์เพื่อการค้า เช่นการทำนากุ้งและกิจการเกี่ยวกับปลาต่างๆ
อย่างไรก็ดีที่ประชุมต่างเห็นพ้องตรงกันว่า ประเด็นเร่งด่วนที่สำคัญและต้องเร่งแก้ปัญหาคือ สิทธิในที่ดินของคนในชุมชนดังนั้นจึงได้กำหนดแนวทางในการดำเนินงานดังนี้ คือ 1) การรวบรวมข้อมูลสภาพปัญหาความเดือดร้อนของคนในทุกหมู่บ้าน 2) การจัดเวทีพูดคุยทำความเข้าใจเกี่ยวกับสภาองค์กรชุมชนและจดแจ้งกลุ่มให้ครบ ทุกหมู่บ้านและ3)การนำ
ข้อมูลที่ได้มาจัดทำและวางแผนผังที่ดินและการใช้ประโยชน์ในชุมชนทั้งนี้เมื่อดำเนินการเสร็จตามนี้แล้ว
จะทำการเปิดเวทีประชาคมตำบลในการนำ เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาและออกข้อบัญญัติของชุมชนในการควบคุมและจัดการ ที่ดินเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างแท้จริงต่อไป ทั้งนี้ในที่ประชุมเห็นว่าการเกิดขึ้นของสภา องค์กรชุมชนตำบลบ่อหินเป็นทางออกที่สำคัญในการบูรณาการความร่วมจากทุกฝ่าย ของชุมชน ในขณะเดียวกันก็เป็นหลักประกันให้กับองค์กรชุมชนว่ามีกฏหมายรองรับและมี สิทธิในการกำหนดอนาคตของตนเองอย่างแท้จริง
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
258 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ 0-7529-1012 โทรสาร 0-7529-1012