กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อหิน
เมนูหลัก
ประวัติความเป็นมา
พื้นที่รับผิดชอบ
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ประชากร
แผนที่
แผนที่ดาวเทียม
โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
ส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
แผนพัฒนา/ข้อบัญญัติ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง3 ปี
แผนอัตรากำลังพนังานจ้าง4 ปี
แผนการจัดหาพัสดุ
ข้อบัญญัติงบประมาณ
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อบัญญัติทรัพยากรทางทะเล
งานที่ดำเนินการ
ปฏิทินกิจกรรม
งบแสดงสถานะทางการเงิน
งบประมาณรายรับประจำปี 2560
งบประมาณรายจ่ายประจำปี2560
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
สภาเด็กและเยาวชนอบต.บ่อหิน
สภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อหิน
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อหิน
สวัสดิการเบี้ยยังชีพ
แบบฟอร์มบริการประชาชน
 
 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อหิน
ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์กองทุนสวัสดิการชุมชน
ข้อบังคับกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อหิน

แผ่นพับประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อหิน
ภาพประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อหิน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ 0-7524-8217 แฟกซ์ 0-7524-8217

Copyright © 2008 www.bohin.org : All rightsreserved.

Contact : webmaster