ประวัติความเป็นมา
พื้นที่รับผิดชอบ
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ประชากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
     สำนักงานปลัด
     กองคลัง
     กองช่าง
     กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2561
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง3 ปี
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อบัญญัติทรัพยากรทางทะเล
ข้อบัญญัติการมีส่วนร่วม
บ่อหินฟาร์สเตย์
ระบบข้อมูลกลาง อปท.
ระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง 
ระบบสารสนเทศ เพื่อการวางแผน
ระบบเบี้ยยังชีพผู้สงอายุ คนพิการ
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบ ศพด. อปท. (CCIS)
เว็บไซต์ อปท.
รหัส อปท. สำหรับ ฝึกอบรม
 วิสัยทัศน์
"บูรณาการศึกษา ชาวประชาเป็นหนึ่งเดียว ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่คุณธรรม นำสู่ตำบลจัดการตนเอง"
 พันธกิจ
  1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น
2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล
3. การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนาการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง
4. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น
5. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี
6. การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการด้านการท่องเที่ยว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
7. การสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการคลัง โดยการปรับปรุงกระบวนการบริหารการเงินการคลังให้สอดรับกับอำนาจหน้าที่และภารกิจที่มีอยู่เดิม และที่ได้รับโอนจาการกระจายอำนาจจากรัฐบาล
8. การเพิ่มศักยภาพของผังเมืองให้เป็นเครื่องมือชี้นำและสนับสนุนการพัฒนาเมืองอย่างมีประสิทธิภาพโดย ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาด้านอื่น ๆ
 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
1. แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
2. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการ และอยู่อย่างยั่งยืน
3. ส่งเสริมการศึกษาและประชาชนได้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี
4. ครอบครัวมีรายได้มากกว่ารายจ่าย
5. มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่เพียงพอและทั่วถึง
6. มีเส้นทางคมนาคมสะดวกรวดเร็วและได้มาตรฐาน
7. การบริการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
8. ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และการบริหารจัดการ
9. ประชาชนมีความปลอดภัย
10.ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ 0-7529-1012 แฟกซ์ 0-7529-1012

Copyright © 2008 www.bohin.org : All rightsreserved.