ประวัติความเป็นมา
พื้นที่รับผิดชอบ
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ประชากร
แผนที่
แผนที่ดาวเทียม
โครงสร้างองค์กร
ประมวลภาพกิจกรรม
กระดานข่าว
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต
หัวหน้าส่วนราชการ
     สำนักปลัด
     กองคลัง
     กองช่าง
     กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อหิน
สภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อหิน
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายคนพิการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.
ระเบียบกฎหมายต่างๆ
แบบฟอร์มบริการประชาชน
แบบฟอร์มประชาชน
  รายละเอียด : แบบฟอร์มประชาชน
ลำดับ
เรื่อง
วันสร้าง
1
แบบคำขอขึ้นทะเบียนเบี้ยความพิการ
10 มกราคม 2563
2
แบบคำขอซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ
10 มกราคม 2563
3
แบบคำขอปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ
10 มกราคม 2563
4
แบบคำขอผู้ประสบปัญหาทางสังคม
10 มกราคม 2563
5
แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ การจัดการศพ
10 มกราคม 2563
6
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
10 มกราคม 2563
7
แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด
10 มกราคม 2563
8
แบบฟอร์มขอน้ำใช้อุปโภค - บริโภค
10 มกราคม 2563
9
แบบฟอร์มขอข้อมูลข่าวสาร
10 มกราคม 2563
10
แบบฟอร์มการร้องทุกข
10 มกราคม 2563
11
แบบเสนอโครงการ
10 มกราคม 2563
12
แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ - คนพิการ
10 มกราคม 2563
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
258 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

โทรศัพท์ 0-7529-1012 โทรสาร 0-7529-1012