ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน 258 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150 โทรศัพท์ :: 075-291012 โทรสาร :: 075-291012
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ข้อมูลพื้นฐาน
 
ข้อ
URL
คำอธิบาย
O1
โครงสร้าง
https://bohin.org/home.php 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูข้อมูลพื้นฐาน
3.เข้าเมนูโครงสร้างส่วนราชการ

*แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
*แสดงตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนงานภายใน
https://bohin.org/struct.php
https://bohin.org/struct1.php
https://bohin.org/person.php
O2
ข้อมูลผู้บริหาร
https://bohin.org/home.php 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูบุคลากร
3.เข้าเมนูคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
**แสดงข้อมูลผู้บริหารสูงสุด/รองผู้บริหารสูงสุด
-ชื่อ-นามสกุล
-ตำแหน่ง
-รูปถ่าย/ช่องทางการติดต่อ
https://bohin.org/president.php
https://bohin.org/person.php
 
O3
อำนาจหน้าที่
https://bohin.org/home.php 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูข้อมูลพื้นฐาน
3.เข้าเมนูอำนาจหน้าที่

*แสดงข้อมูลที่อธิบายถึงหน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน
    https://bohin.org/Authority.php
O4
ข้อมูลการติดต่อ
https://bohin.org/home.php

1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูบริการประชาชน
3.เข้าเมนูติดต่อ/แผนที่
*แสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน
-ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์
-E-mail/แผนที่ตั้ง

    https://bohin.org/menu7.php
     
การประชาสัมพันธ์
 
ข้อ
URL
คำอธิบาย
O5
ข่าวประชาสัมพันธ์
https://bohin.org/home.php 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูการดำเนินงาน
3.เข้าเมนูข่าวประชาสัมพันธ์
4.เข้าเมนู กิจกรรม/ผลงาน
*แสดงข้อมูล
-ข่าวสารต่างๆตามภารกิจของหน่วยงาน ในปี 2567
-แสดง QR Code แบบวัด EIT ที่หน้าแรก
    https://bohin.org/new.php
     
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
 
ข้อ
URL
คำอธิบาย
O6
Q&A
https://bohin.org/home.php 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูบริการประชาชน
3.เข้าเมนูกระดานกระทู้ ถาม-ตอบ (Q&A)

*แสดงช่องทางการสื่อสารได้ 2 ทาง โดยเชื่อมโยงจากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
    https://bohin.org/New2.php
     
แผนการดำเนินงานและงบประมาณ
 
ข้อ
URL
คำอธิบาย
O7
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
https://bohin.org/home.php 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูแผนงาน
3.เข้าเมนูแผนยุทธศาสตร์

*แสดงแผนพัฒนาหน่วยงาน ที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
โดยครอบคลุม ปี 2567
https://bohin.org/Strategic%20plan.php
O8
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
และการใช้งบประมาณประจำปี
https://bohin.org/home.php 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูแผนงาน
3.เข้าเมนูแผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
*แสดงข้อมูล
-แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ปี 2567
-ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ปี 2567 (ข้อมูล วันที่ 31 มี.ค.67)
https://bohin.org/action%20plan.php
 
O9
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
https://bohin.org/home.php 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูการดำเนินงาน
3.เข้าเมนูแผนการรายงานผลการดำเนินงานประจำปี

*แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
เป็นรายงานของปี 2566
https://bohin.org/menu9.php
การปฏิบัติงาน
 
ข้อ
URL
คำอธิบาย
O10
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
https://bohin.org/home.php 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูการดำเนินงานงาน
3.เข้าเมนูคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
*แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
อย่างน้อย 3 งาน
 https://bohin.org/menu10.php
 
การให้บริการและการติดต่อราชการ
 
ข้อ
URL
คำอธิบาย
O11
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการ
สำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
https://bohin.org/home.php 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูบริการประชาชน
3.เข้าเมนูคู่มือหรือแนวทางการให้บริการ
สำหรับผู้มารับบริการ
*แสดงคู่มือการให้บริการหรือแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มารับบริการ อย่างน้อย 3 งาน
https://bohin.org/menu11.php
 
O12
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
https://bohin.org/home.php 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูการดำเนินงาน
3.เข้าเมนู ข้อมูลสถิติการให้บริการ

*แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน เป็นข้อมูลของปี 2566
    https://bohin.org/menu12.php
     
O13
E–Service
https://bohin.org/home.php

1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ช่องทางการสอบถามข้อมูลต่างๆ
3. สแกน QR Code
*แสดงข้อมูล
-ระบบ E-Service
-รายละเอียดวิธีการใช้งานระบบการให้บริการ

    https://bohin.org/menu13.php
     
o14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ https://bohin.org/home.php

1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูข้อมูลการจัดซื้อจ้าง
3.เข้าเมนูแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
*แสดงข้อมูล
-รายการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน (ประเภทรายจ่าย หมวดงบลงทุน) ในปี 2567 ทุกรายการ
-เผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Excel

https://bohin.org/menu14.php
 
O15
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
https://bohin.org/home.php 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูข้อมูลการจัดซื้อจ้าง
3.เข้าเมนูแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
4.เข้าเมนูข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
*แสดงข้อมูล
-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ ปี 2567
-ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2567
  https://bohin.org/menu15.php
https://bohin.org/psp.php
https://bohin.org/Procurement%20plan.php
O16
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
https://bohin.org/home.php 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูข้อมูลการจัดซื้อจ้าง
3.ชื่อเมนูความก้าวหน้าการจัดซื้อจัด
*แสดงข้อมูล
-ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีการลงนามในสัญญาแล้ว ณ วันที่ 31 มี.ค.2567
-เผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Exce
    https://bohin.org/menu16.php
O17
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
https://bohin.org/home.php 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูข้อมูลการจัดซื้อจ้าง
3.ชื่อเมนูสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
*แสดงข้อมูล
-รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
-ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
-เผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Excel
https://bohin.org/menu17.php
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
ข้อ
URL
คำอธิบาย
O18
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
https://bohin.org/home.php 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูแผนงาน
3.ชื่อเมนูแผนการพัฒนาบุคลากร
*แสดงแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่ครอบคลุมทั้งการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งบังคับใช้ในปี 2567
https://bohin.org/Personnel%20plan.php
O19
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
https://bohin.org/home.php 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูการดำเนินงาน
3.ชื่อเมนูรายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
*แสดงผลการบริหารและพัฒฯาทรัพยากรบุคคล เป็นรายงานของปี 2566
    https://bohin.org/menu19.php
     
O20
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
https://bohin.org/home.php 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูการดำเนินงาน
3.เข้าเมนูมาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
*แสดงข้อมูลประมวลจริยธรรม จำนวน 3 ฉบับ 1.ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
2.ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
3.ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
    https://bohin.org/menu20.php
     
O21
การขับเคลื่อนจริยธรรม
https://bohin.org/home.php 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูการดำเนินงาน
3.เข้าเมนูมาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
* แสดงองค์ประกอบ
1.คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
2.แนวปฏิบัติ Do's & Don'ts
3.การฝึกอบรม
    https://bohin.org/menu21.php
     
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
ข้อ
URL
คำอธิบาย
O22
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
https://bohin.org/home.php 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูการดำเนินงาน
3.เข้าเมนูแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
*แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน
การทุจริตของเจ้าหน้าที่
https://bohin.org/menu22.php
 
O23
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูการบริการประชาชน
3.เข้าเมนูช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
*แสดงช่องทางการร้องเรียนทุจริต และเป็นช่องทางที่มีการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส โดยเชื่อมโยงจากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
https://bohin.org/complain.php
 
O24
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
https://bohin.org/home.php 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูการดำเนินงาน
3.เข้าเมนูข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบประจำปี
*แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ เป็นข้อมูลของปี 2566
https://bohin.org/menu24.php
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
ข้อ
URL
คำอธิบาย
O25
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
https://bohin.org/home.php 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูการดำเนินงาน
3.เข้าเมนูการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
*แสดงข้อมูลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วม
ในการดำเนินงานตามภารกิจ ในปี 2567
https://bohin.org/menu25.php
นโยบาย No Gift Policy
 
ข้อ
URL
คำอธิบาย
O26
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy
จากการปฏิบัติหน้าที่
https://bohin.org/home.php 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูข้อมูลพื้นฐาน
3.เข้าเมนูนโยบายไม่รับของขวัญ no gift policy
*แสดงข้อมูลประกาศอย่างเป็นทางการที่ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุด ประจำปี 2567
- ฉบับภาษาไทย
- ฉบับภาษาอังกฤษ
https://bohin.org/no%20gife%20policy.php
 
O27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy https://bohin.org/home.php 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูข้อมูลพื้นฐาน
3.เข้าเมนูนโยบายไม่รับของขวัญ no gift policy
*แสดงการดำเนินกิจกรรม/สัมมนา/การประชุม เพื่อปลูกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปี 2567
    https://bohin.org/menu27.php
     
O28
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
https://bohin.org/home.php 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูข้อมูลพื้นฐาน
3.เข้าเมนูนโยบายไม่รับของขวัญ no gift policy
*แสดงรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย ประจำปี 2566
    https://bohin.org/menu28.php
O29
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
https://bohin.org/home.php 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูข้อมูลพื้นฐาน
3.เข้าเมนูนโยบายไม่รับของขวัญ no gift policy
*แสดงรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ในปี 2566
  https://bohin.org/menu29.php
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
 
ข้อ
URL
คำอธิบาย
O30
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็น
ทีี่เกี่ยวข้องกับสินบน
https://bohin.org/home.php 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูการดำเนินงาน
3.เข้าเมนูการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
*แสดงการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ในปี 2567
https://bohin.org/menu30.php
O31
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
https://bohin.org/home.php 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูการดำเนินงาน
3.เข้าเมนูการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
*แสดงผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2566
https://bohin.org/menu31.php
 
แผนป้องกันการทุจริต
 
ข้อ
URL
คำอธิบาย
O32
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
https://bohin.org/home.php 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูแผนงาน
3.เข้าเมนูแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
*แสดงแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันการทุจริต ระยะเวลาครอบคลุม ปี 2567
    https://bohin.org/menu32.php
O33
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
https://bohin.org/home.php 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูการดำเนินงาน
3.เข้าเมนูรายงานผลการดำเนินงานการทุจริตประจำปี
*แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันการทุจริต เป็นรายงานของ ปี 2566
    https://bohin.org/menu33.php
     
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
ข้อ
URL
คำอธิบาย
O34
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
https://bohin.org/home.php 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูการดำเนินงาน
3.เข้าเมนูมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
*แสดงการวิเคราะห์ผล ITA ในปี 2566
  https://bohin.org/menu34.php
O35
รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
https://bohin.org/home.php 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูการดำเนินงาน
3.เข้าเมนูรายงานผลความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
*แสดงผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมและความโปร่งใส ตาม O34 เป็นการดำเนินการในปี 2566