ประวัติความเป็นมา
พื้นที่รับผิดชอบ
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ประชากร
แผนที่
แผนที่ดาวเทียม
โครงสร้างองค์กร
ประมวลภาพกิจกรรม
กระดานข่าว
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต
หัวหน้าส่วนราชการ
     สำนักปลัด
     กองคลัง
     กองช่าง
     กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อหิน
สภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อหิน
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายคนพิการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.
ระเบียบกฎหมายต่างๆ
แบบฟอร์มบริการประชาชน
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายวัฒนชัย ชูเกิด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
นางยุวดี ชูเกิด
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
นายปัณณวิชญ์ ณรงค์
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายทศพล พู่ตระกูล
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
258 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

โทรศัพท์ 0-7529-1012 โทรสาร 0-7529-1012