คำขวัญตำบลบ่อหิน : เที่ยวคลองสน ยลหัวหิน ถิ่นจักสาน ตำนานภูเขาล้านปี
ข้อมูลทั่วไป อบต.
ประวัติและข้อมูลทั่วไป
  - ข้อมูลทั่วไป
  - พื้นที่รับผิดชอบ
  - ประชากร
  - แผนที่
ผู้นำชุมชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
  - องค์การบริหารส่วนตำบล
  - หน่วยงานตรวจสอบภายใน
  - สำนักงานปลัด
  - กองคลัง
  - กองช่าง
  - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นโยบายของผู้บริหาร
- คำแถลงนโนบายของผู้บริหาร
- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- นโยบายไม่รับของขวัญ No Gife Policy
- สารจากผู้บริหาร
กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับท้องถิ่น
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนงาน
แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนปฏิบัติการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนการประเมินความเสี่ยงประจำปี
แผนการตรวจสอบภายใน
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อบัญญัติ/คำสั่ง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น
คำสั่ง อบต.
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุและแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ่อหิน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การดำเนินงาน
จดหมายข่าว
ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ
คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
งานกิจการสภา
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานจริยธรรม
มาตรการภายใน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ร้องทุกข์
รายงานข้อมูลทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ITA
LPA
  Gallery
(21/05/2567) ประชุมประชาคมตำบลบ่อหิน เพื่อเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น   รายละเอียด
(9/05/2567) พิธีปิดการแข่งขันกีฬา อบต.บ่อหินคัพ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2567   รายละเอียด
(23/04/2567) ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.บ่อหิน  รายละเอียด
(20/04/2567) พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา อบต.บ่อหินคัพ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2567   รายละเอียด
(9/04/2567) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2567   รายละเอียด
(18/03/2567) กิจกรรมจิตอาสาบริเวณท่าเทียบเรือหาดคลองสน หมู่ที่ 2   รายละเอียด
(11/03/2567) การจัดตั้งธนาคารขยะบ้านใหม่ หมู่ที่ 7   รายละเอีย
(7/03/2567) โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นแก่ประชาชนตำบลบ่อหิน   รายละเอียด
(29/02/2567) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯและเจ้าหน้าที่ อบต.   รายละเอียด
(7/02/2567) ประชุมประชาคมตำบลบ่อหิน เพื่อรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำร่างข้อบัญญัติ ท่าเทียบเรือ   รายละเอียด
(24/01/2567) ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ   รายละเอียด
(23/01/2567) การสำรวจ RE3 X-RAY โครงการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน   รายละเอียด
>> หน้า 1 2 3