ประวัติความเป็นมา
พื้นที่รับผิดชอบ
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ประชากร
แผนที่
แผนที่ดาวเทียม
โครงสร้างองค์กร
ประมวลภาพกิจกรรม
กระดานข่าว
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต
หัวหน้าส่วนราชการ
     สำนักปลัด
     กองคลัง
     กองช่าง
     กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อหิน
สภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อหิน
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายคนพิการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.
ระเบียบกฎหมายต่างๆ
แบบฟอร์มบริการประชาชน
 
ทำเนียบผู้บริหาร อบต.บ่อหิน
รูปถ่าย
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
นายพรศักดิ์ เกลี้ยงช่วย
ประธานกรรมการบริหาร
25 มิถุนายน 2540 - 31 พฤษภาคม 2542
นายจรวย เกลี้ยงช่วย
ประธานกรรมการบริหาร
9 กรกฎาคม 2542 - - มิถุนายน 2544
นายสนิทรักษ์ ทองศรี
ประธานกรรมการบริหาร
26 มิถุนายน 2544 - 10 สิงหาคม 2546
นายพิสูจน์ เขาบาท
นายก อบต.
25 สิงหาคม 2546 - 25 มิถุนายน 2548
นายธรรมฤทธิ์ เขาบาท
นายก อบต.
31 กรกฎาคม 2548 - 5 กันยายน 2556
นายจอมรวย เกลี้ยงช่วย
นายก อบต.
20 ตุลาคม 2556 - ปัจจุบัน
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
258 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

โทรศัพท์ 0-7529-1012 โทรสาร 0-7529-1012