ประวัติความเป็นมา
พื้นที่รับผิดชอบ
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ประชากร
แผนที่
แผนที่ดาวเทียม
โครงสร้างองค์กร
ประมวลภาพกิจกรรม
กระดานข่าว
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต
หัวหน้าส่วนราชการ
     สำนักปลัด
     กองคลัง
     กองช่าง
     กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อหิน
สภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อหิน
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายคนพิการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.
ระเบียบกฎหมายต่างๆ
แบบฟอร์มบริการประชาชน
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
       
 
นางสาวภลินี ถ่ายย้วนกุล
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ   รักษาราชการแทน 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
 
 
นางสาวเกสร ศุภรทวี
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
นางสาวนิรมล เอียดทอง
ครู ค.ศ.1
นางนรารัตน์ อรรถชัยยะ
ครูผู้ดูแลเด็ก
 
นางสาวสิริภา นาแว
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาววรายา ปูเงิน
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางขนิษฐา ชื่นชม
ครูผู้ดูแลเด็ก
 
นางสาวสุคนธ์ ปราบเขตต์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางหนึ่งฤทัย ก๊กใหญ่
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
258 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

โทรศัพท์ 0-7529-1012 โทรสาร 0-7529-1012