คำขวัญตำบลบ่อหิน : เที่ยวคลองสน ยลหัวหิน ถิ่นจักสาน ตำนานภูเขาล้านปี
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลและสภาพทั่วไป
     ข้อมูลทั่วไป
     พื้นที่รับผิดชอบ
     ประชากร
     แผนที่
ผู้นำชุมชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
สถานที่สำคัญ
ข้อมูลบุคลากร
โครงสร้างองค์กร
ทำเนียบผู้บริหาร
ผู้บริหาร อบต.บ่อหิน
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     สำนักงานปลัด
     กองคลัง
     กองช่าง
     กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
งานที่ดำเนินการ
งานกิจการสภา
งานพัฒนาชุมชน
งานสาธารณสุข
งานกีฬา ศาสนา วัฒนธรรม
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
งานสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ่อหิน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อหิน
สภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อหิน
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลบ่อหิน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลบ่อหิน
อำนาจหน้าที่
องค์การบริหารส่วนตำบล
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
งานบริหารงานบุคคล
ประกาศ ก.อบต.จ.ตรัง
ประกาศ มติ ก.ท.จ/ก.อบต.จ.ตรัง
เลขที่ประจำตำแหน่งพนักงาน
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ
บัญชีเดือนข้าราชการ บัญชี 5
งานบริหารงานบุคคล
ระบบข้อมูลกลาง อปท.
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง 
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
ระบบเบี้ยยังชีพผู้สงอายุคนพิการ
ระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระบบสารสนเทศทางการศึกษา
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
ITA
บุคลากรสำนักปลัด
       
  นายปัณณวิชญ์ ณรงค์
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
 
084 6592965  
                   
  นักทรัพยากรบุคคล ปก/ชก   จ่าเอกทวีศักดิ์ หะหมาน
นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติการ
  นางนารีนา คงห้อย
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
 
         
 
     
  นิติกร ปก/ชก   นางสาวสริดา ชูเมฆ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
  นางสาวทศพร ทรัพย์มี
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
 
                         
                   
  นางกนกวรรณ มูสิกนิลพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
  นางสาวทิพย์สุดา รักทรัพย์ 
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
  นางสาวอรอุมา ทองศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
                         
                   
  นางสาวกุลดา รัตนตรัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
  นายชิติพัทธ์ ชูเสียงแจ้ว
พนักงานขับรถยนต์
  นางสาวพลอยพัชร์ สุขจีน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
 
                         
 
             
  นายสุภาพ เมืองแก้ว
 คนงานทั่วไป
  นายบุตร สมัยสง
 นักการ