ประวัติความเป็นมา
พื้นที่รับผิดชอบ
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ประชากร
แผนที่
แผนที่ดาวเทียม
โครงสร้างองค์กร
ประมวลภาพกิจกรรม
กระดานข่าว
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต
หัวหน้าส่วนราชการ
     สำนักปลัด
     กองคลัง
     กองช่าง
     กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อหิน
สภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อหิน
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายคนพิการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.
ระเบียบกฎหมายต่างๆ
แบบฟอร์มบริการประชาชน
สำนักงานปลัด
 
       
 
นายปัณณวิชญ์ ณรงค์
หัวหน้าสำนักปลัด อบต. (อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น)
 
               
 
นางสาวดุษฎี ทะระเกิด
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
นางสาวนัฏฐกันย์ เนียมชูชื่น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
 
นางนารีนา คงห้อย
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
 
             
 
 นางกนกวรรณ มูสิกะนิลพันธ์
 เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
 
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปง/ชง
 
 
                   
 
นางสาวทิพย์ รักทรัพย์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
 
นางสาวอรอุมา ทองศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
นางสาวพลอยพัชร์ สุขจีน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
 
 
                   
 
นายสุภาพ เมืองแก้ว
 คนงานทั่วไป
  นายชิติพัทธ์ ชูเสียงแจ้ว
พนักงานขับรถยนต์
 
นายบุตร สมัยสง
 นักการ
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
258 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

โทรศัพท์ 0-7529-1012 โทรสาร 0-7529-1012