คำขวัญตำบลบ่อหิน : เที่ยวคลองสน ยลหัวหิน ถิ่นจักสาน ตำนานภูเขาล้านปี
ข้อมูลทั่วไป อบต.
ประวัติและข้อมูลทั่วไป
  - ข้อมูลทั่วไป
  - พื้นที่รับผิดชอบ
  - ประชากร
  - แผนที่
ผู้นำชุมชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
  - องค์การบริหารส่วนตำบล
  - หน่วยงานตรวจสอบภายใน
  - สำนักงานปลัด
  - กองคลัง
  - กองช่าง
  - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นโยบายของผู้บริหาร
- คำแถลงนโนบายของผู้บริหาร
- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- นโยบายไม่รับของขวัญ No Gife Policy
- สารจากผู้บริหาร
กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับท้องถิ่น
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนงาน
แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนปฏิบัติการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนการประเมินความเสี่ยงประจำปี
แผนการตรวจสอบภายใน
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อบัญญัติ/คำสั่ง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น
คำสั่ง อบต.
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุและแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ่อหิน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การดำเนินงาน
จดหมายข่าว
ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ
คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
งานกิจการสภา
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานจริยธรรม
มาตรการภายใน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ร้องทุกข์
รายงานข้อมูลทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ITA
LPA
บุคลากรสำนักปลัด
                                                 
นายปัณณวิชญ์ ณรงค์
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
บ่อหิน
  0846592965  
       
           
    นางนารีนา คงห้อย
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
      จ่าเอกทวีศักดิ์ หะหมาน
นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติการ
    นางสาวทศพร ทรัพย์มี
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
   
 
   
  นางสาวสริดา ชูเมฆ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
  นางสาวณัฎฐณิชา เงินสมทอง
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
นิติกร ปก/ชก
   
 
        นางกนกวรรณ มูสิกนิลพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
 
                     
               
  นางสาวทิพย์สุดา รักทรัพย์ 
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
  นางสาวอรอุมา ทองศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
    นางสาวพลอยพัชร์ สุขจีน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ
                       
                 
  นางสาวกุลดา รัตนตรัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
  นายชิติพัทธ์ ชูเสียงแจ้ว
พนักงานขับรถยนต์
  นายสุภาพ เมืองแก้ว
 คนงานทั่วไป
                       
                   
          นายบุตร สมัยสง
 นักการ