ประวัติความเป็นมา
พื้นที่รับผิดชอบ
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ประชากร
แผนที่
แผนที่ดาวเทียม
โครงสร้างองค์กร
ประมวลภาพกิจกรรม
กระดานข่าว
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต
หัวหน้าส่วนราชการ
     สำนักปลัด
     กองคลัง
     กองช่าง
     กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อหิน
สภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อหิน
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายคนพิการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.
ระเบียบกฎหมายต่างๆ
แบบฟอร์มบริการประชาชน
 บุคลากรกองช่าง
 
       
 
นายทศพล พู่ตระกูล
ผู้อำนวยการกองช่าง(อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น)
 
             
 
นายปรีชา หะสัง
นายช่างโยธา ชำนาญงาน
 
นางสาวมาลาทิพย์ โชติช่วง
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติการ
 
 
                 
 
  นายนรินทร์ แสงแก้ว
ผู้ช่วยช่างโยธา
 นางสาวอัมนวย เส้งสุย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
  นายบุญลือ ชัยสุข
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
 
 
                   
 
นายณัฐพล ดำทั่ว
ผู้ช่วยช่างสำรวจ
 
นายพราชันชัย สำเร็จ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประปา
 
นายนิคม อุณพันธุ์
พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
 
 
             
 
นายทวีศักดิ์ ษัฏเสน
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
 
นายวรากร ชัยพล
คนงานทั่วไป
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
258 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

โทรศัพท์ 0-7529-1012 โทรสาร 0-7529-1012