คำขวัญตำบลบ่อหิน : เที่ยวคลองสน ยลหัวหิน ถิ่นจักสาน ตำนานภูเขาล้านปี
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลและสภาพทั่วไป
     ข้อมูลทั่วไป
     พื้นที่รับผิดชอบ
     ประชากร
     แผนที่
ผู้นำชุมชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
สถานที่สำคัญ
ข้อมูลบุคลากร
โครงสร้างองค์กร
ทำเนียบผู้บริหาร
ผู้บริหาร อบต.บ่อหิน
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     สำนักงานปลัด
     กองคลัง
     กองช่าง
     กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
งานที่ดำเนินการ
งานกิจการสภา
งานพัฒนาชุมชน
งานสาธารณสุข
งานกีฬา ศาสนา วัฒนธรรม
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
งานสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ่อหิน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อหิน
สภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อหิน
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลบ่อหิน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลบ่อหิน
อำนาจหน้าที่
องค์การบริหารส่วนตำบล
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
งานบริหารงานบุคคล
ประกาศ ก.อบต.จ.ตรัง
ประกาศ มติ ก.ท.จ/ก.อบต.จ.ตรัง
เลขที่ประจำตำแหน่งพนักงาน
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ
บัญชีเดือนข้าราชการ บัญชี 5
งานบริหารงานบุคคล
ระบบข้อมูลกลาง อปท.
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง 
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
ระบบเบี้ยยังชีพผู้สงอายุคนพิการ
ระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระบบสารสนเทศทางการศึกษา
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
ITA
บุคลากรกองคลัง
       
  นางยุวดี ชูเกิด
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
 
                   
  นางสาวทัศนีย์ ชิดงาน
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปก/ชก   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฎิบัติงาน  
         
             
  นางสาวปริฉัตร พันธ์เพชร
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน
   นางสาวอำนวย เกลี้ยงช่วย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  (ลูกจ้างประจำ)
 
                 
 
                   
  นางสาวอ้อมใจ เหล็กเกิดผล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
  นางกัญจน์กมล มั่นซิ้ว 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
  นางสาวสุณีรัตน์ คนขยัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 
                         
       
  นางสาวเนตรนภิส รัตนตรัง 
เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน