ประวัติความเป็นมา
พื้นที่รับผิดชอบ
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ประชากร
แผนที่
แผนที่ดาวเทียม
โครงสร้างองค์กร
ประมวลภาพกิจกรรม
กระดานข่าว
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต
หัวหน้าส่วนราชการ
     สำนักปลัด
     กองคลัง
     กองช่าง
     กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อหิน
สภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อหิน
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายคนพิการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.
ระเบียบกฎหมายต่างๆ
แบบฟอร์มบริการประชาชน
 บุคลากรกองคลัง 
 
       
 
ผู้อำนวยการกองคลัง. (อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น)
 
               
 
นางสาวทัศนีย์ ชิดงาน
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
นางสาวมณีเราะห์ อายุ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
ปฏิบัติการ
 
นายเนติลักษณ์ รักทอง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ปฎิบัติงาน
 
             
 
   นางสาวชฎาสิริ สมมาตร
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฎิบัติงาน
 
 นางสาวอำนวย เกลี้ยงช่วย
  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  (ลูกจ้างประจำ
)
 
 
                   
 
นางสาวอ้อมใจ เหล็กเกิดผล
ผู้ช่วย.เจ้าพนักงานธุรการ
 
นางสาวกัญจน์กมล มั่นซิ้ว 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 
นางสาวสุณีรัตน์ คนขยัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญช
 

       
 
นางสาวเนตรนภิส รัตนตรัง 
เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
258 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

โทรศัพท์ 0-7529-1012 โทรสาร 0-7529-1012