ประวัติความเป็นมา
พื้นที่รับผิดชอบ
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ประชากร
แผนที่
แผนที่ดาวเทียม
โครงสร้างองค์กร
ประมวลภาพกิจกรรม
กระดานข่าว
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต
หัวหน้าส่วนราชการ
     สำนักปลัด
     กองคลัง
     กองช่าง
     กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อหิน
สภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อหิน
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายคนพิการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.
ระเบียบกฎหมายต่างๆ
แบบฟอร์มบริการประชาชน
ระบบข้อมูลกลาง อปท.
ระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง 
ระบบสารสนเทศ เพื่อการวางแผน
ระบบเบี้ยยังชีพผู้สงอายุ คนพิการ
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบ ศพด. อปท. (CCIS)
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
รหัส อปท. สำหรับ ฝึกอบรม
เว็บไซต์ อปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
แผ่นพับภาษีป้ายใหม่ 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันพนักงานจ้างวัน เวลา และสถานที่สอบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การงดเบี้ยปรับ และลดเงินเพิ่ม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง สมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน (วิธีการสอบสัมภาษณ์)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2562
 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2562
 ประชาสัมพันธ์ต่อต้านการคอรัปชั่น
กิจกรรมด้านการป้องกันยาเสพติด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ อบต.บ่อหิน ประจำปี 2560   
  แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว อบต.บ่อหิน  
  แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ อบต.บ่อหิน  
 ประกาศลดขั้นตอนการให้บริการประชาชน  
 แผนผังการให้บริการประชาชน
 ผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลบ่อหิน  
 ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจในการให้บริการประชาชน  
 
 
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
258 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

โทรศัพท์ 0-7529-1012 โทรสาร 0-7529-1012