ประวัติความเป็นมา
พื้นที่รับผิดชอบ
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ประชากร
แผนที่
แผนที่ดาวเทียม
โครงสร้างองค์กร
ประมวลภาพกิจกรรม
กระดานข่าว
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต
หัวหน้าส่วนราชการ
     สำนักปลัด
     กองคลัง
     กองช่าง
     กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อหิน
สภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อหิน
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายคนพิการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.
ระเบียบกฎหมายต่างๆ
แบบฟอร์มบริการประชาชน
ระบบข้อมูลกลาง อปท.
ระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง 
ระบบสารสนเทศ เพื่อการวางแผน
ระบบเบี้ยยังชีพผู้สงอายุ คนพิการ
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบ ศพด. อปท. (CCIS)
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
รหัส อปท. สำหรับ ฝึกอบรม
เว็บไซต์ อปท.
พื้นที่ในความรับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน มีเนื้อที่ทั้งหมด  124 ตารางกิโลเมตร  หรือ 75,937.5 ไร่  แยกเป็นแต่ละหมู่บ้านได้ดังนี้
หมู่ที่  1   บ้านบ่อหิน จำนวน  9,245    ไร่   
หมู่ที่  2   บ้านพรุจูด จำนวน  11,815  ไร่ 
หมู่ที่  3   บ้านดุหุน จำนวน  8,450    ไร
หมู่ที่  4   บ้านไสต้นวา จำนวน  14,950  ไร่ 
หมู่ที่  5   บ้านไร่ออก จำนวน  17,500  ไร่
หมู่ที่  6   บ้านหัวหิน จำนวน  1,835     ไร่
หมู่ที่  7   บ้านใหม่-ทุ่งโพธิ์  จำนวน   15,235  ไร
หมู่ที่  8   บ้านโต๊ะบัน    จำนวน     915     ไร่
หมู่ที่  9   บ้านปากคลอง จำนวน    4,525   ไร่
- เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มหมู่ จำนวน 7 หมู่ คือ 2,3,4,5,6,8,9
- เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางส่วน จำนวน 2 หมู่ คือ 1, 7
- จำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 18 คน ชาย 16 คน หญิง 2 คน
- ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ชื่อ นางวัลลี เงินสี
- รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ชื่อ นายอิสมาแอน บุญญา
- เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ชื่อ นายวัฒนชัย ชูเกิด
- นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ชื่อ นายจอมรวย เกลี้ยงช่วย
- รองนายก อบต.คนที่ 1 ชื่อ นายบุญชู อยู่คง
- รองนายก อบต.คนที่ 2 ชื่อ นายวิชาญ ตรงบาตัง
- เลขานุการนายก อบต. ชื่อ นายสมพรชนะ สมทรง
- ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ชื่อ นายวัฒนชัย ชูเกิด
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
258 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

โทรศัพท์ 0-7529-1012 โทรสาร 0-7529-1012