คำขวัญตำบลบ่อหิน : เที่ยวคลองสน ยลหัวหิน ถิ่นจักสาน ตำนานภูเขาล้านปี    (โปรแกรมจะแสดงหน้าเว็บได้ดีที่สุด บน Web Browser ของ Google Chorme) 
ประวัติความเป็นมา
พื้นที่รับผิดชอบ
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ประชากร
แผนที่
แผนที่ดาวเทียม
โครงสร้างองค์กร
ประมวลภาพกิจกรรม
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต
หัวหน้าส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อหิน
สภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อหิน
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายคนพิการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.
ระเบียบกฎหมายต่างๆ
แบบฟอร์มบริการประชาชน
ระบบข้อมูลกลาง อปท.
ระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง 
ระบบสารสนเทศ เพื่อการวางแผน
ระบบเบี้ยยังชีพผู้สงอายุ คนพิการ
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบ ศพด. อปท. (CCIS)
เว็บไซต์ อปท.
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
รหัส อปท. สำหรับ ฝึกอบรม
 

สภาพทั่วไป
               
ที่ตั้งและขนาด
                องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล 1 ใน 5 องค์การบริหารส่วนตำบลของอำเภอสิเกา  ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยและมีผลบังคับใช้เมื่อปี พ.ศ. 2540  และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน ตั้งอยู่เลขที่ 258 ถนนรัษฎานุประดิษฐ์ หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสิเกา ประมาณ 1 กิโลเมตร และห่างจากศาลากลางจังหวัดตรัง ประมาณ 33 กิโลเมตร

           
เนื้อที่
            องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน มีเนื้อที่ทั้งหมด 124 ตารางกิโลเมตร หรือ 75,937.5 ไร่ แยกเป็นแต่ละหมู่บ้านได้ดังนี้
            หมู่ที่ 1 บ้านบ่อหิน          จำนวน    9,245   ไร่
            หมู่ที่ 2 บ้านพรุจูด           จำนวน  11,815    ไร่
            หมู่ที่ 3 บ้านดุหุน             จำนวน    8,450    ไร่
            หมู่ที่ 4 บ้านไสต้นวา        จำนวน 14,950    ไร่
            หมู่ที่ 5 บ้านไร่ออก           จำนวน    17,500   ไร่
            หมู่ที่ 6 บ้านหัวหิน          จำนวน    1,835    ไร่
            หมู่ที่ 7 บ้านใหม่-ทุ่งโพธิ์   จำนวน  15,235    ไร่
            หมู่ที่ 8 บ้านโต๊ะบัน          จำนวน    915    ไร่
            หมู่ที่ 9 บ้านปากคลอง      จำนวน    4,525   ไร่

           
อาณาเขต
           องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน มีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ต่างๆ ดังนี้
           ทิศเหนือ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
           ทิศใต้ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
           ทิศตะวันออก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเมืองเพชร อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
           ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ทะเลอันดามัน

          ลักษณะภูมิประเทศ
         ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป มีลักษณะทั้งที่ราบและที่ดอนค่อนข้างสูง และเป็นชายทะเล  พื้นที่ทางตอนเหนือจะเป็นที่ราบค่อนข้างสูง  ส่วนพื้นที่ทางทิศตะวันออกเป็นที่ราบมีภูเขาทิศตะวันตกเป็นเทือกเขาบางส่วนและติดกับชายทะเล ส่วนทิศใต้เป็นพื้นที่ราบ

        
 สภาพภูมิอากาศ
        ลักษณะภูมิอากาศ เป็นแบบมรสุมฤดูร้อน มี 2 ฤดู คือ
        - ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือน เมษายน
        - ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ถึงเดือน ธันวาคม
       เขตการปกครอง
      องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน มีจำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 9 หมู่บ้าน ดังนี้

     หมู่ที่        ชื่อหมู่บ้าน                 ชื่อผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน หมายเหตุ
      1               บ้านบ่อหิน             นายบุญชอบ กาฬสุวรรณ       ผู้ใหญ่บ้าน
      2               บ้านพรุจูด             นายนิกร ทองหอม                 ผู้ใหญ่บ้าน
      3               บ้านดุหุน              นายสมบูรณ์ ตรงมาตัง           ผู้ใหญ่บ้าน
      4               บ้านไสต้นวา         นายสุนทร แซ่เลี้ยว                 ผู้ใหญ่บ้าน
      5               บ้านไร่ออก           นายไพรัตน์ คงตำหนิ              ผู้ใหญ่บ้าน
      6               บ้านหัวหิน           นายประดิษฐ์ ดวงดาว             ผู้ใหญ่บ้าน
      7               บ้านใหม่              นายธรรมรัศมิ์ คงหวาน           กำนัน
      8               บ้านโต๊ะบัน          นางสาววลัยพร บุญญา            ผู้ใหญ่บ้าน
      9               บ้านปากคลอง      นายเกษม บุญญา                      ผู้ใหญ่บ้าน
     - หมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มหมู่ จำนวน 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 2,3,4,5,6,8,9
    - หมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางส่วน จำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1,7

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
258 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ 0-7529-1012 โทรสาร 0-7529-1012