คำขวัญตำบลบ่อหิน : เที่ยวคลองสน ยลหัวหิน ถิ่นจักสาน ตำนานภูเขาล้านปี
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลและสภาพทั่วไป
     ข้อมูลทั่วไป
     พื้นที่รับผิดชอบ
     ประชากร
     แผนที่
ผู้นำชุมชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
สถานที่สำคัญ
ข้อมูลบุคลากร
โครงสร้างองค์กร
ทำเนียบผู้บริหาร
ผู้บริหาร อบต.บ่อหิน
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
      หน่วยตรวจสอบภายใน
     สำนักงานปลัด
     กองคลัง
     กองช่าง
     กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
งานที่ดำเนินการ
งานกิจการสภา
งานพัฒนาชุมชน
งานสาธารณสุข
งานกีฬา ศาสนา วัฒนธรรม
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
งานสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ่อหิน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อหิน
สภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อหิน
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลบ่อหิน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลบ่อหิน
อำนาจหน้าที่
องค์การบริหารส่วนตำบล
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
งานบริหารงานบุคคล
ประกาศ ก.อบต.จ.ตรัง
ประกาศ มติ ก.ท.จ/ก.อบต.จ.ตรัง
เลขที่ประจำตำแหน่งพนักงาน
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ
บัญชีเดือนข้าราชการ บัญชี 5
งานบริหารงานบุคคล
ระบบข้อมูลกลาง อปท.
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง 
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
ระบบเบี้ยยังชีพผู้สงอายุคนพิการ
ระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระบบสารสนเทศทางการศึกษา
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
ITA
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
  สภาพทั่วไป
    
ที่ตั้ง
           องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล 1 ใน 5 องค์การบริหารส่วนตำบลของอำเภอสิเกา  ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบล
เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยและมีผลบังคับใช้เมื่อปี พ.ศ. 2540  และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน ตั้งอยู่เลขที่ 258 ถนนรัษฎานุประดิษฐ์ หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
           องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสิเกา ประมาณ 1 กิโลเมตร และห่างจากศาลากลางจังหวัดตรัง ประมาณ 33 กิโลเมตร

     อาณาเขต
             องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน มีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ต่างๆ ดังนี้
                                      ทิศเหนือ               ติดต่อกับ    องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
                                      ทิศใต้                   ติดต่อกับ    องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
                                      ทิศตะวันออก         ติดต่อกับ    องค์การบริหารส่วนตำบลนาเมืองเพชร อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
                                      ทิศตะวันตก           ติดต่อกับ    ทะเลอันดามัน

     ลักษณะภูมิประเทศ
            ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป มีลักษณะทั้งที่ราบและที่ดอนค่อนข้างสูง และเป็นชายทะเล พื้นที่ทางตอนเหนือจะเป็นที่ราบค่อนข้างสูงส่วนพื้นที่ทางทิศตะวันออก
เป็นที่ราบมีภูเขาทิศตะวันตกเป็นเทือกเขาบางส่วนและติดกับชายทะเล ส่วนทิศใต้เป็นพื้นที่ราบ

     
สภาพภูมิอากาศ
            ลักษณะภูมิอากาศ เป็นแบบมรสุมฤดูร้อน มี 2 ฤดู คือ
                             - ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือน เมษายน
                             - ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ถึงเดือน ธันวาคม

   การปกครอง

            ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร
                จำนวนประชากร  ทั้งสิ้น 7,169 คน แยกเป็น ชาย 3,622 คน หญิง  3,547 คน  และจำนวนครัวเรือน  2,108  จำแนกตามหมู่บ้าน  ได้ดังนี้
 
  หมู่ที่/ชื่อบ้าน ชาย (คน) หญิง (คน) รวม จำนวนครัวเรือน  
 
หมู่ที่ 1 บ้านบ่อหิน 260 250 510 235
หมู่ที่ 2 บ้านพรุจูด 515 535 1,050 326
หมู่ที่ 3 บ้านดุหุน 521 510 1,031 257
หมู่ที่ 4 บ้านไสต้นวา 461 521 982 298
หมู่ที่ 5 บ้านไร่ออก 620 578 1,198 348
หมูที่ 6 บ้านหัวหิน 168 181 349 102
หมู่ที่ 7 บ้านใหม่-ทุ่งโพธิ์ 413 369 782 223
หมู่ที่ 8 บ้านโต๊ะบัน 504 445 949 226
หมู่ที่ 9 บ้านปากคลอง 211 177 388 93
รวม 3,673 3,566 7,239 2,108
ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ อำเภอสิเกา ณ เมษายน 2565
 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ
     อาชีพ การประกอบอาชีพของประชากรในเขตตำบลบ่อหิน
              อาชีพเกษตรกรรมอย่างเดียว ร้อยละ 70.72
              ประกอบอาชีพค้าขายอย่างเดียว ร้อยละ 1.61
              อาชีพมากกว่า ๑ อาชีพ ร้อยละ 27.67
              ประกอบอาชีพเกษตรกรรมซึ่ง ได้แก่ การทำสวนยางพารา ปาล์มน้ำมัน ผลไม้ต่าง ๆ เลี้ยงสัตว์ นอกจากนั้นประกอบอาชีพอื่น เช่น การรับจ้าง เป็นต้น
     หน่วยธุรกิจในเขตตำบลบ่อหิน
             ปั๊มน้ำมัน จำนวน 1 แห่ง
 สภาพทางสังคม
      การศึกษา
             โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านพรุจูด โรงเรียนบ้านดุหุน โรงเรียนบ้านไสต้นวา โรงเรียนบ้านไร่ออก
             และโรงเรียนบ้านหัวหิน
           - โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน ๑ แห่ง   ได้แก่ โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์
             ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 ศูนย์ฯ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุจูด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดุหุน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสต้นวา              ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไร่ออกและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวหิน
    สถาบันและองค์การทางศาสนา
            วัด/สำนักสงฆ์ จำนวน ๑ แห่ง ได้แก่ สำนักสงฆ์บ้านไร่ออก
    การสาธารณสุข
            โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ออก

 ด้านการบริการพื้นฐา
        การคมนาคม มีเส้นทางคมนาคมที่สำคัญ คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4046 ผ่านหมู่ที่ 1,4
        การโทรคมนาคม
  การไฟฟ้า   แหล่งน้ำธรรมชาติ  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น      ศักยภาพในตำบล
 ข้อมูลอื่นๆ
        ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
        ตำบลบ่อหินมีทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งทะเลในพื้นที่ หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 9