ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน 258 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150 โทรศัพท์ :: 075-291012 โทรสาร :: 075-291012
นายธรรมฤทธิ์ เขาบาท
093 5753350
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลและสภาพทั่วไป
     ข้อมูลทั่วไป
     พื้นที่รับผิดชอบ
     ประชากร
     แผนที่
ผู้นำชุมชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
สถานที่สำคัญ
ข้อมูลบุคลากร
โครงสร้างองค์กร
ทำเนียบผู้บริหาร
ผู้บริหาร อบต.บ่อหิน
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     สำนักงานปลัด
     กองคลัง
     กองช่าง
     กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
งานที่ดำเนินการ
งานกิจการสภา
งานพัฒนาชุมชน
งานสาธารณสุข
งานกีฬา ศาสนา วัฒนธรรม
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
งานสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ่อหิน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อหิน
สภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อหิน
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลบ่อหิน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลบ่อหิน
อำนาจหน้าที่
องค์การบริหารส่วนตำบล
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ผลการดำเนินงาน
งบแสดงสถานะทางการเงิน 2565
รายงานการรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณี 2565
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส
 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
งานบริหารงานบุคคล
ประกาศ ก.อบต.จ.ตรัง
ประกาศ มติ ก.ท.จ/ก.อบต.จ.ตรัง
เลขที่ประจำตำแหน่งพนักงาน
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ
บัญชีเดือนข้าราชการ บัญชี 5
งานบริหารงานบุคคล
ระบบข้อมูลกลาง อปท.
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง 
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
ระบบเบี้ยยังชีพผู้สงอายุคนพิการ
ระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระบบสารสนเทศทางการศึกษา
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
ITA
(11/10/2565) งานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2565 รายละเอียด
 
(11/10/2565) ประเพณีลากพระวัดสิเกา ประจำปี 2565 รายละเอียด   (28/09/2565) ประชุมประชาคมการจัดทำแผนกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ่อหิน รายละเอียด
ระเบียบการประกวดนางนพมาศ (รุ่นเยาว์) งานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2565
ผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม  2565 
ระเบียบการและเกณฑ์การตัดสินกระทง "งานประเพณีวันลอยกระทง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน ประจำปี 2565"
ผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม  2565 
ระเบียบการและเกณฑ์การตัดสิน การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง*** งานประเพณีวันลอยกระทง องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน ประจ าปี 2565
ผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม  2565 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม  2565 
>> ดูทั้งหมด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ประกวศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลางบรรทุก(ดีเซล) แบบธรรมดา ขนาด 1 ตัน
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ประกวศราคาซื้อครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลางบรรทุก(ดีเซล) แบบธรรมดา ขนาด 1 ตัน
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม)
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2565
  >> ดูทั้งหมด  
ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่งขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรือง การขยายกำหนดเวลาดำนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ 2566
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม  2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรือง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขต อบต.บ่อหิน ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2566
ผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2565
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน ที่ 622/2565
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม  2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรือง ให้ใช้ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านโต๊ะบัน
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม  2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรือง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม  2565
     
  >> ดูทั้งหมด  
นายวัฒนชัย ชูเกิด
089 6513113
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี(2564-2566)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติทั่วไป
แผนพัฒนาการศึกษา (2561-2565)
แผนพัฒนาบุคลากรประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนการใช้จ่ายเงิน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดเก็บรายได้ ปี 2566
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน
แนวปฏิบัติเรื่องการจัดการเรื่อง
การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา พัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหา
พัสดุประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
ในการให้บริการ
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิตการให้บริการ
0-7524-8217
0-75248217
หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หนังสือราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง
ข่าวการรับสมัครงาน
 
   
  นับตั้งแต่ 26 มกราคม 2559