ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน 258 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150 โทรศัพท์ :: 075-291012 โทรสาร :: 075-291012
นายธรรมฤทธิ์ เขาบาท
093 5753350
ข้อมูลทั่วไป อบต.
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลและสภาพทั่วไป
    ข้อมูลทั่วไป
    พื้นที่รับผิดชอบ
    ประชากร
    แผนที่
โครงสร้างองค์กร
นโยบายการบริหาร
ผู้นำชุมชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
สถานที่สำคัญ
ข้อมูลการติดต่อ
สาสน์จากนายก
ข้อมูลบุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
ผู้บริหาร อบต.บ่อหิน
สมาชิกสภา อบต.บ่อหิน
หัวหน้าส่วนราชการ
พนักงานส่วนตำบล
    สำนักงานปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
อำนาจหน้าที่
องค์การบริหารส่วนตำบล
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ข้อมูลการดำเนินงาน
งานกิจการสภา
งานนโยบายและแผน
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนดำเนินงาน
   แผนอัตรากำลังสามปี
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   ข้อบัญญัติทั่วไป
   แผนพัฒนาการศึกษา
   แผนพัฒนาบุคลากร
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตปี
   การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
   รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน
งานบริหารงานคลัง
   แผนการจัดหาพัสดุ
   แผนการใช้จ่ายเงิน
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนการจัดเก็บรายได้ ปี 2566
   รายงานประมาณการรายจ่าย ปี 2566
   งบแสดงสถานะทางการเงิน 2565
   รายงานการรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2566
   รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา พัสดุรายเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
จัดหาพัสดุประจำปี
งานพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานกีฬา ศาสนา วัฒนธรรม
งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
งานสภาเด็กและเยาวชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อหิน
สภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อหิน
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลบ่อหิน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลบ่อหิน
งานบริหารงานบุคคล
ประกาศ ก.อบต.จ.ตรัง
ประกาศ มติ ก.ท.จ/ก.อบต.จ.ตรัง
เลขที่ประจำตำแหน่งพนักงาน
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ
บัญชีเดือนข้าราชการ บัญชี 5
ระบบสารสนเทศ
ระบบข้อมูลกลาง อปท.
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง 
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
ระบบเบี้ยยังชีพผู้สงอายุคนพิการ
ระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระบบกองทุน LTC
ระบบสารสนเทศทางการศึกษา
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
ITA
   
>> จดหมายข่าวทั้งหมด
(27/11/2566) โครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี 2566   รายละเอียด
(30/10/2566) ประเพณีลากพระวัดสิเกา ประจำปี 2566   รายละเอียด (21/10/2566) กิจกรรมปลุกต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2566   รายละเอียด
 
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน(วิธีประชาพิจารณ์) การกู้เงินเพื่อการดำเนินโครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน  
:เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 
ประชาสัมพันธ์การเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี2566
: เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2566 
รายงานข้อมูลตลาดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
: เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2566 
ประชาสัมพันธ์การเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี2566
: เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2566 
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่ลุกล้ำทางสาธารณะ
:เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2566 
>> ดูทั้งหมด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ประกาศสาระสำคัญของสัญญาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหินลูกช้าง หมู่ที่ 7
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ประกาศสาระสำคัญของสัญญาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายร่วมใจพัฒนา 2 หมู่ที่ 5
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหินลูกช้าง หมู่ที่ 7
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายร่วมใจพัฒนา2 หมู่ที่ 5
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2566
  >> ดูทั้งหมด  
ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่งขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ขยายเวลากำหนดดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ประชาสัมพันธ์ออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและป้าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566
     
  >> ดูทั้งหมด  
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน
แนวปฏิบัติเรื่องการจัดการเรื่อง
การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ผลการปฏิบัติงาน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
ในการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิตการให้บริการ
0-7529-1012
0-7529-1012
QR Code APP บ่อหินสมาร์ทซิตี้
ช่องทางการสื่อสารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
QR Code Facebook อบต. QR Code Line อบต.
QR Code เว็บไซต์ อบต.
QR Code APP Bohinsmartcity
หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หนังสือราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง
 
 
นับตั้งแต่ 27 ตุลาคม 2566