ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน 258 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150 โทรศัพท์ :: 075-291012 โทรสาร :: 075-291012
ประวัติความเป็นมา
พื้นที่รับผิดชอบ
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ประชากร
แผนที่
แผนที่ดาวเทียม
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่ อบต.
กระดานข่าว
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
งานกิจการสภา
งานพัฒนาชุมชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลบ่อหิน
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อหิน
สภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อหิน
ระเบียบกฎหมายเกี่ยวข้องกับท้องถิ่น
แบบฟอร์มบริการประชาชน
ประกาศ ก.อบต.จ.ตรัง
ประกาศ มติ ก.ท.จ/ก.อบต.จ.ตรัง
เลขที่ประจำตำแหน่งพนักงาน
การเลื่อนระดับดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
ประกาศเงินเพิ่ม ฉบับที่ 4
ค่าจ้างพนักงานจ้าง ฉบับที่ 3
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ
บัญชีเดือนข้าราชการ บัญชี 5
จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565
 
แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
แผ่นพับภาษีป้ายใหม่ 2565
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิคส์ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540
การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่ อปท.
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ
ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรค COVID 19
กิจกรรมด้านการป้องกันยาเสพติด
รายการ
หนังสือลงวันที่
วันที่ลงเว็บ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ประกาศชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติก สายไสต้นวา-นาออก หมู่ที่ 4
3 ธ.ค. 64
3 ธ.ค. 64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีประโยชน์ร่วมกัน
3 ธ.ค. 64
3 ธ.ค. 64
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างซ่อมสร้างถนนสายไสต้นวา-นาออก หมู่ที่ 4
11 พ.ย.64
11 พ.ย.64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตสายไสต้นวา-นาออก หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อหิน
15 ก.ย.64
15 ก.ย.64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
18 ส.ค. 64
18 ส.ค. 64
       
    >> อ่านต่อ
ระเบียบ ประกาศขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
รายการ
วันที่ประกา
วันที่ลงเว็บ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พ.ศ.2564
28 ธ.ค. 64
28 ธ.ค. 64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส3)
1 พ.ย. 64
1 พ.ย. 64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565
20 ต.ค. 64
20 ต.ค. 64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ประจำปีงบประมาณ 2565
1 ต.ค.. 64
1 ต.ค.. 64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ สิ้งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564
4 ก.พ. 64
4 ก.พ. 64
   
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
นายวัฒนชัย ชูเกิด
ทำเนียบบุคลากร
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 แผนดำเนินงาน
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
แผนอัตรากำลัง 3 ปี(2564-2566)
การจัดวางระบบควบคุมภายใน
ข้อบัญญัติทั่วไป (ข้อบังคับตำบล)
ทำเนียบบุคลากร
แผนการจัดหาพัสดุ
งบแสดงสถานะทางการเงิน 2564
งบรายรับ-รายจ่าย 2564
แผนการใช้จ่ายเงิน
งานจัดเก็บรายได้
งานแผนที่ภาษีะภาษี
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส
ทำเนียบบุคลากร
การขอหมายเลขบ้าน
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
การขออนุญาตขุดดินถมดิน
การบริการอื่นๆ
ทำเนียบบุคลากร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานกีฬา ศาสนา วัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชนตำบลบ่อหิน
แผนพัฒนาการศึกษา (2561-2565)
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลบ่อหิน
0-7524-8217
0-75248217
ระบบสารสนเทศ
ระบบข้อมูลกลาง อปท.(INFO)
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง (ELE)
ระบบสารสนเทศ เพื่อการวางแผน (e-plan)
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น (e-LAAS)
ระบบเบี้ยยังชีพผู้สงอายุ คนพิการ (Welfare)
ระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (localfund)
ระบบสารสนเทศทางการศึกษา (LEC)
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
รหัส อปท.สำหรับ ฝึกอบรม
ตรวจสอบรายชื่อคนพิการ
ITA
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  คู่มือประชาชน
การลดขั้นตอน
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจหรือ
ข้อบัญญัติ

รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ดาวน์โหลดเอกสาร
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 ศูนย์รับเรื่องร้องราวร้องทุกข์
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563
แบบประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของ อบต.บ่อหิน พ.ศ. 2563
แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริตประจำปี 2561-2563
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
จดหมายช่าว
หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หนังสือสั่งการสำนักงานส่งเสริมการปกครองจังหวัดตรัง
ข่าวการรับสมัครงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
258 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

โทรศัพท์ 0-7529-1012 โทรสาร 0-7529-1012

Contact : webmaster

หัวหน้าสำนักปลัด : จัดทำและดูแลเว็บไซด์
 
นับตั้งแต่ 26 มกราคม 2559