ประวัติความเป็นมา
พื้นที่รับผิดชอบ
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ประชากร
แผนที่
แผนที่ดาวเทียม
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
กระดานข่าว
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต
หัวหน้าส่วนราชการ
     สำนักปลัด
     กองคลัง
     กองช่าง
     กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
จำนวนประชากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
  ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน ทั้งสิ้น 7,239 คน 
- แยกเป็น ชาย 3,673 คน หญิง 3,566 คน - จำนวนครัวเรือน 2,108 ครัวเรือน
- มีความหนาแน่นเฉลี่ย 58.38  คน/ตารางกิโลเมตร
หมู่ที่ 
ชื่อบ้าน
ประชากร
รวม
จำนวนครัวเรือน
ชาย
หญิง
1
บ้านบ่อหิน
260
250
510
235
2
บ้านพรุจูด
515
535
1,050
326
3
บ้านดุหุน
521
510
1,031
257
4
บ้านไสต้นวา
461
521
982
298
5
บ้านไร่ออก
620
578
1,198
348
6
บ้านหัวหิน
168
181
349
102
7
บ้านใหม่-ทุ่งโพธิ์
413
369
782
223
8
บ้านโต๊ะบัน
504
445
949
226
9
บ้านปากคลอง
211
177
388
93
รวม
3,673
3,566
7,239
2,108
ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ อำเภอสิเกา ณ เมษายน 2565
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
258 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

โทรศัพท์ 0-7529-1012 โทรสาร 0-7529-1012