ประวัติความเป็นมา
พื้นที่รับผิดชอบ
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ประชากร
แผนที่
แผนที่ดาวเทียม
โครงสร้างองค์กร
ประมวลภาพกิจกรรม
กระดานข่าว
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต
หัวหน้าส่วนราชการ
     สำนักปลัด
     กองคลัง
     กองช่าง
     กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อหิน
สภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อหิน
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายคนพิการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.
ระเบียบกฎหมายต่างๆ
แบบฟอร์มบริการประชาชน
ระบบข้อมูลกลาง อปท.
ระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง 
ระบบสารสนเทศ เพื่อการวางแผน
ระบบเบี้ยยังชีพผู้สงอายุ คนพิการ
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบ ศพด. อปท. (CCIS)
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
รหัส อปท. สำหรับ ฝึกอบรม
เว็บไซต์ อปท.
จำนวนประชากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
  ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน ทั้งสิ้น 7,169 คน 
- แยกเป็น ชาย 3,622 คน หญิง 3,547 คน - จำนวนครัวเรือน 2,108 ครัวเรือน
- มีความหนาแน่นเฉลี่ย 57.81  คน/ตารางกิโลเมตร
หมู่ที่ 
ชื่อบ้าน
ประชากร
รวม
จำนวนครัวเรือน
ชาย
หญิง
1
บ้านบ่อหิน
237
246
483
235
2
บ้านพรุจูด
504
531
1,035
326
3
บ้านดุหุน
525
506
1,031
257
4
บ้านไสต้นวา
446
507
953
298
5
บ้านไร่ออก
603
581
1,184
348
6
บ้านหัวหิน
175
185
360
102
7
บ้านใหม่-ทุ่งโพธิ์
414
366
780
223
8
บ้านโต๊ะบัน
506
455
961
226
9
บ้านปากคลอง
212
170
382
93
รวม
3,622
3,547
7,169
2,108
ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ อำเภอสิเกา ณ เมษายน 2563
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
258 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

โทรศัพท์ 0-7529-1012 โทรสาร 0-7529-1012