หน้าแรก ข้อมูล อบต. ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ข่าวประกวดราคา กระดานสนทนา
ยินดีต้อนรับสุ่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง (www.bohin.org)
ประวัติความเป็นมา
พื้นที่รับผิดชอบ
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ประชากร
แผนที่
แผนที่ดาวเทียม
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่ อบต.
กระดานข่าว
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
งานกิจการสภา
งานพัฒนาชุมชน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล.
การปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต
งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อหิน
สภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อหิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.
ระเบียบกฎหมายเกี่ยวข้องกับท้องถิ่น
แบบฟอร์มบริการประชาชน
เลขที่ประจำตำแหน่งพนักงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
การเลื่อนระดับดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
ประกาศเงินเพิ่ม ฉบับที่ 4
ค่าจ้างพนักงานจ้าง ฉบับที่ 3
บัญชีเดือนข้าราชการ บัญชี 4
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ
บัญชีเดือนข้าราชการ บัญชี 5
เอกสารดาวน์โหลด
รายการ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างซ่อมสร้างถนนสายไสต้นวา-นาออก หมู่ที่ 4
11 พ.ย.64
11 พ.ย.64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายไสต้นวา-นาออก หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อหิน
15 ก.ย.64
15 ก.ย.64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า10,000 ลิตร ถังเหลี่ยม โดยวิธีคัดเลือก
4 ส.ค. 64
5 ส.ค. 64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
4 ส.ค. 64
4 ส.ค. 64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564
23 มิ.ย. 64
23 มิ.ย. 64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564
10 มิ.ย. 64
11 มิ.ย. 64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563
2 มิ.ย. 64
6 มิ.ย. 64
  ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ ภาค1/2564
6 มิ.ย. 64
6 มิ.ย. 64
ร่างขอบเขตงาน (Terms Of Reference :TOR) และกำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ความจุไม่น้อยกว่า 10,000 ลิตร ถังเหลี่ยมจำนวน 1 คัน
31 พ.ค. 64
31 พ.ค. 64
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพการใช้งาน
30 ธ.ค. 2563
30 ธ.ค. 2563
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพการใช้งาน
15 ธ.ค. 2563
15 ธ.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพการใช้งาน
4 ธ.ค. 2563
4 ธ.ค. 2563
  การเปิดเผยราคากลางและการคำณวนราคากลางงานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูงข้างรพ.สต.บ้านไร่ออกหมู่ที่ 5
2 พ.ย. 2563
2 พ.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเหิมหมู่ที่ 5
18 ก.ย. 2563
18 ก.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีประโยชน์ร่วมกัน
18 ก.ย. 2563
18 ก.ย. 2563
  การเปิดเผยราคากลางและการคำณวนราคากลางงานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเหิมหมู่ที่ 5
2 ก.ย. 2563
2 ก.ย. 2563
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแคปซีนสายวงแหวน-สองแพรกหมู่ที่ 2
25 มิ.ย.2563
25 มิ.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแคปซีนสายวงแหวน-สองแพรก หมู่ที่ 2  
24 มิ.ย.2563
24 มิ.ย.2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนน คสล.สายควนครูหัส-น้ำทุ่น หมู่ที่ 5  
19 มิ.ย. 2563
19 มิ.ย. 2563
การเปิดเผยราคากลางและการคำณวนราคากลางงานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนพาราแคปซีลสายวงแหวน-สองแพรก หมู่ที่ 2
17 มิ.ย. 2563
17 มิ.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างขุดลอกสระน้ำสายดินนา หมู่ที่ 5
22 พ.ค. 2563
22 พ.ค. 2563
การเปิดเผยราคากลางและการคำณวนราคากลางงานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการขุดลอกสระน้ำสายดินนา หมู่ที่ 5
19 พ.ค. 2563
19 พ.ค. 2563
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวถนนแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายดุหุน-ไสต้นวา หมู่ที่ 3
28 เม.ย. 2563
28 เม.ย. 2563
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน 258 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ 0-7529-1012 โทรสาร 0-7529-1012

Contact : webmaster