ประวัติความเป็นมา
พื้นที่รับผิดชอบ
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ประชากร
แผนที่
แผนที่ดาวเทียม
โครงสร้างองค์กร
ประมวลภาพกิจกรรม
กระดานข่าว
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต
หัวหน้าส่วนราชการ
     สำนักปลัด
     กองคลัง
     กองช่าง
     กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อหิน
สภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อหิน
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายคนพิการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.
ระเบียบกฎหมายต่างๆ
แบบฟอร์มบริการประชาชน
 แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
  รายละเอียด :  แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) : ดาวน์โหลดเอกสาร 
   แผนพัฒนาท้องถิ่น แก้ไข ฉบับ 5 (พ.ศ.2561-2565) : ดาวน์โหลดเอกสาร 
   แผนพัฒนาท้องถิ่น แก้ไข ฉบับ 4 (พ.ศ.2561-2565) : ดาวน์โหลดเอกสาร 
   แผนพัฒนาท้องถิ่น แก้ไข ฉบับ 3 (พ.ศ.2561-2565) : ดาวน์โหลดเอกสาร 
   แผนพัฒนาท้องถิ่น แก้ไข ฉบับ 2 (พ.ศ.2561-2565) : ดาวน์โหลดเอกสาร 
   แผนพัฒนาท้องถิ่น เปลี่ยนแปลง ฉบับ 2 (พ.ศ.2561-2565) : ดาวน์โหลดเอกสาร 
   แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ฉบับ 2 (พ.ศ.2561-2565) : ดาวน์โหลดเอกสาร 
   แผนพัฒนาท้องถิ่น แก้ไข ฉบับ 1 (พ.ศ.2561-2565) : ดาวน์โหลดเอกสาร 
   แผนพัฒนาท้องถิ่น เปลี่ยนแปลง ฉบับ 1 (พ.ศ.2561-2565) : ดาวน์โหลดเอกสาร 
   แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ฉบับ 1 (พ.ศ.2561-2565) : ดาวน์โหลดเอกสาร 
   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) : ดาวน์โหลดเอกสาร 
   แผนพัฒนาสามปี ฉบับเพิ่มเติม ฉบับ 2 (พ.ศ.2560-2562) : ดาวน์โหลดเอกสาร 
   แผนพัฒนาสามปี ฉบับเพิ่มเติม ฉบับ 1 (พ.ศ.2560-2562) : ดาวน์โหลดเอกสาร 
   แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) : ดาวน์โหลดเอกสาร 
   แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) : ดาวน์โหลดเอกสาร 
   แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) : ดาวน์โหลดเอกสาร 
   แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) : ดาวน์โหลดเอกสาร 
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562) : ดาวน์โหลดเอกสาร 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
258 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

โทรศัพท์ 0-7529-1012 โทรสาร 0-7529-1012