คำขวัญตำบลบ่อหิน : เที่ยวคลองสน ยลหัวหิน ถิ่นจักสาน ตำนานภูเขาล้านปี
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลและสภาพทั่วไป
     ข้อมูลทั่วไป
     พื้นที่รับผิดชอบ
     ประชากร
     แผนที่
ผู้นำชุมชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
สถานที่สำคัญ
ข้อมูลบุคลากร
โครงสร้างองค์กร
ทำเนียบผู้บริหาร
ผู้บริหาร อบต.บ่อหิน
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     สำนักงานปลัด
     กองคลัง
     กองช่าง
     กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
งานที่ดำเนินการ
งานกิจการสภา
งานพัฒนาชุมชน
งานสาธารณสุข
งานกีฬา ศาสนา วัฒนธรรม
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
งานสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ่อหิน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อหิน
สภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อหิน
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลบ่อหิน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลบ่อหิน
อำนาจหน้าที่
องค์การบริหารส่วนตำบล
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
งานบริหารงานบุคคล
ประกาศ ก.อบต.จ.ตรัง
ประกาศ มติ ก.ท.จ/ก.อบต.จ.ตรัง
เลขที่ประจำตำแหน่งพนักงาน
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ
บัญชีเดือนข้าราชการ บัญชี 5
งานบริหารงานบุคคล
ระบบข้อมูลกลาง อปท.
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง 
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
ระบบเบี้ยยังชีพผู้สงอายุคนพิการ
ระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระบบสารสนเทศทางการศึกษา
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
ITA
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
 
OIT4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2566
  ดาวน์โหลดไฟล์
.........................................................................................................................................................................................................
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไขครั้งที่ 1 พ.ศ.2566
  ดาวน์โหลดไฟล์
.........................................................................................................................................................................................................
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ฉบับ 2 (พ.ศ.2566 - 2570)
  ดาวน์โหลดไฟล์
.........................................................................................................................................................................................................
แผนพัฒนาท้องถิ่น เปลี่ยนแปลง ฉบับ 2 (พ.ศ.2566 - 2570)
  ดาวน์โหลดไฟล์
.........................................................................................................................................................................................................
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ฉบับ 1 (พ.ศ.2566 - 2570)
  ดาวน์โหลดไฟล์
.........................................................................................................................................................................................................
แผนพัฒนาท้องถิ่น เปลี่ยนแปลง ฉบับ 1 (พ.ศ.2566 - 2570)
  ดาวน์โหลดไฟล์
.........................................................................................................................................................................................................
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570
  ดาวน์โหลดไฟล์
.........................................................................................................................................................................................................
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ฉบับ 3 (พ.ศ.2561 - 2565)
  ดาวน์โหลดไฟล์
.........................................................................................................................................................................................................
แผนพัฒนาท้องถิ่น เปลี่ยนแปลง ฉบับ 3 (พ.ศ.2561 - 2565)
  ดาวน์โหลดไฟล์
.........................................................................................................................................................................................................
แผนพัฒนาท้องถิ่น แก้ไข ฉบับ 7 (พ.ศ.2561 - 2565)
  ดาวน์โหลดไฟล์
.........................................................................................................................................................................................................
แผนพัฒนาท้องถิ่น แก้ไข ฉบับ 5 (พ.ศ.2561-2565)
  ดาวน์โหลดไฟล์
.........................................................................................................................................................................................................
แผนพัฒนาท้องถิ่น แก้ไข ฉบับ 4 (พ.ศ.2561-2565)
  ดาวน์โหลดไฟล์
.........................................................................................................................................................................................................
แผนพัฒนาท้องถิ่น แก้ไข ฉบับ 3 (พ.ศ.2561-2565)
  ดาวน์โหลดไฟล์
.........................................................................................................................................................................................................
แผนพัฒนาท้องถิ่น แก้ไข ฉบับ 2 (พ.ศ.2561-2565)
  ดาวน์โหลดไฟล์
.........................................................................................................................................................................................................
แผนพัฒนาท้องถิ่น เปลี่ยนแปลง ฉบับ 2 (พ.ศ.2561-2565)
  ดาวน์โหลดไฟล์
.........................................................................................................................................................................................................
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ฉบับ 2 (พ.ศ.2561-2565)
  ดาวน์โหลดไฟล์
.........................................................................................................................................................................................................
แผนพัฒนาท้องถิ่น แก้ไข ฉบับ 1 (พ.ศ.2561-2565)
  ดาวน์โหลดไฟล์
.........................................................................................................................................................................................................
แผนพัฒนาท้องถิ่น เปลี่ยนแปลง ฉบับ 1 (พ.ศ.2561-2565)
  ดาวน์โหลดไฟล์
.........................................................................................................................................................................................................
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ฉบับ 1 (พ.ศ.2561-2565)
  ดาวน์โหลดไฟล์
.........................................................................................................................................................................................................
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
  ดาวน์โหลดไฟล์
.........................................................................................................................................................................................................
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562)
  ดาวน์โหลดไฟล์
.........................................................................................................................................................................................................