ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน 258 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150 โทรศัพท์ :: 075-291012 โทรสาร :: 075-291012
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลและสภาพทั่วไป
     ข้อมูลทั่วไป
     พื้นที่รับผิดชอบ
     ประชากร
     แผนที่
ผู้นำชุมชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
สถานที่สำคัญ
โครงสร้างองค์กร
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
       สำนักปลัด
       กองคลัง
      กองช่าง
       กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
งานกิจการสภา
งานพัฒนาชุมชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
งานกีฬา ศาสนา วัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชนตำบลบ่อหิน
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลบ่อหิน
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อหิน
สภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อหิน
ผลงาน อบต.
งบแสดงสถานะทางการเงิน 2564
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส
 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
              ข้อบัญญัติทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
รายละเอียด :  ข้อบัญญัติทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
    ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน ว่าด้วยการจัดการขยะทั่วไป พ.ศ. 2562  : ดาวน์โหลดเอกสาร 
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน ว่าด้วยการจัดการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562  : ดาวน์โหลดเอกสาร 
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน  เรื่องแนวทางการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน พ.ศ.2556  : 
ดาวน์โหลดเอกสาร 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน ว่าด้วยการอนุรักษ์การใช้ประโยชนทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน .ศ.2553  : ดาวน์โหลดเอกสาร 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  : ดาวน์โหลดเอกสาร 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  : ดาวน์โหลดเอกสาร 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  : ดาวน์โหลดเอกสาร 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
  258 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
  โทรศัพท์ 0-7529-1012 โทรสาร 0-7529-1012