ประวัติความเป็นมา
พื้นที่รับผิดชอบ
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ประชากร
แผนที่
แผนที่ดาวเทียม
โครงสร้างองค์กร
ประมวลภาพกิจกรรม
กระดานข่าว
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต
หัวหน้าส่วนราชการ
     สำนักปลัด
     กองคลัง
     กองช่าง
     กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อหิน
สภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อหิน
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายคนพิการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.
ระเบียบกฎหมายต่างๆ
แบบฟอร์มบริการประชาชน
ข้อบัญญัติทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
  ายละเอียด : ข้อบัญญัติทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน ว่าด้วยการจัดการขยะทั่วไป พ.ศ. 2562  : ดาวน์โหลดเอกสาร 
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน ว่าด้วยการจัดการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562  : ดาวน์โหลดเอกสาร 
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน  เรื่องแนวทางการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน พ.ศ.2556  : ดาวน์โหลดเอกสาร 
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน ว่าด้วยการอนุรักษ์การใช้ประโยชนทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน .ศ.2553  : ดาวน์โหลดเอกสาร 
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  : ดาวน์โหลดเอกสาร 
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  : ดาวน์โหลดเอกสาร 
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  : ดาวน์โหลดเอกสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
258 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

โทรศัพท์ 0-7529-1012 โทรสาร 0-7529-1012