ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน 258 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150 โทรศัพท์ :: 075-291012 โทรสาร :: 075-291012
ข้อมูลทั่วไป อบต.
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลและสภาพทั่วไป
    ข้อมูลทั่วไป
    พื้นที่รับผิดชอบ
    ประชากร
    แผนที่
โครงสร้างองค์กร
นโยบายการบริหาร
ผู้นำชุมชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
สถานที่สำคัญ
ข้อมูลการติดต่อ
สาสน์จากนายก
ข้อมูลบุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
ผู้บริหาร อบต.บ่อหิน
สมาชิกสภา อบต.บ่อหิน
หัวหน้าส่วนราชการ
พนักงานส่วนตำบล
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
อำนาจหน้าที่
องค์การบริหารส่วนตำบล
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ข้อมูลการดำเนินงาน
งานกิจการสภา
งานนโยบายและแผน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์
แผนดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ป
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติทั่วไป
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาบุคลากรประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตปี
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน
งานบริหารงานคลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนการใช้จ่ายเงิน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดเก็บรายได้ ปี 2566
รายงานประมาณการรายจ่าย ปี 2566
งบแสดงสถานะทางการเงิน 2565
รายงานการรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณี 2565
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา พัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหา
พัสดุประจำปี
งานพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์
งานสาธารณสุข
งานกีฬา ศาสนา วัฒนธรรม
งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
งานสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ่อหิน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อหิน
สภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อหิน
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลบ่อหิน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลบ่อหิน
งานบริหารงานบุคคล
ประกาศ ก.อบต.จ.ตรัง
ประกาศ มติ ก.ท.จ/ก.อบต.จ.ตรัง
เลขที่ประจำตำแหน่งพนักงาน
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ
บัญชีเดือนข้าราชการ บัญชี 5
ระบบสารสนเทศ
ระบบข้อมูลกลาง อปท.
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง 
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
ระบบเบี้ยยังชีพผู้สงอายุคนพิการ
ระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระบบกองทุน LTC
ระบบสารสนเทศทางการศึกษา
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
ITA
Q&A คำถามที่พบบ่อย
 

Q&A ถามตอบปัญหา

  ถาม  : การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ผู้มีสิทธิจะได้เงินเดือนละกี่บาท และได้จนถึงเมื่อไหร่
ตอบ : เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่จะจ่ายให้ผู้มีสิทธิ์มีรายละเอียด ดังนี้
  ถาม : สิ่งปลูกสร้างที่จะต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างคืออะไรบ้าง
ตอบ :1) สิ่งปลูกสร้างที่จะต้องน ามาค านวณหามูลค่าเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ โรงเรือน อาคาร ตึก หรือ สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่บุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้หรือที่ใช้เป็นที่เก็บสินค้า หรือ ประกอบการอุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรมและให้หมายความรวมถึงห้องชุดหรือแพที่บุคคลอาจอยู่อาศัย หรือที่มีไว้เพื่อหาผลประโยชน์ด้วย
            2) เสาสัญญาณโทรศัพท์เดิมเคยเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน เพราะมีตู้ควบคุมสัญญาณถือว่าใช้ประกอบ อุตสาหกรรม แต่ตามกฎหมายนี้ไม่ถือเป็นสิ่งปลูกสร้างเพราะคนไม่สามารถเข้าไปใช้สอยโดยตรงได้
            3) สันเขื่อนเป็นพื้นที่ด้านบนของเขื่อนที่อาจมีการสร้างเป็นถนนเพื่อประโยชน์ในการสัญจรและเพื่อการ บ ารุงดูแลรักษา เขื่อน สันเขื่อนจึงย่อมเป็นส่วนหนึ่งของเขื่อน เมื่อเขื่อนเป็นสิ่งปลูกสร้าง สันเขื่อนซึ่งเป็นส่วน หนึ่งของเขื่อนจึงเป็นสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายนี้
            4) อาคารที่ยังสร้างไม่เสร็จไม่ถือเป็นสิ่งปลูกสร้างเพราะหลักการประเมินราคาทรัพย์สินกรณีสิ่งปลูก สร้างต้องมีการค านวณค่าเสื่อมด้วย
  ถาม : แนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2566
ตอบ :
แนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 แนวทางการจ่ายเงินเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยผู้พิการตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการ (e-payment) ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพผู้พิการเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงินโดยตรง จากรมบัญชีกลาง แทน อบต. โดยก าหนดจ่ายเข้าบัญชีทุกวันที่ 10 ของเดือนกรณีตรงกับวันหยุดราชการจะ จ่ายในวันทำการก่อนวันหยุดนั้น ทั้งนี้กรมบัญชีกลาง จะโอนเงินงบประมาณดังกล่าวเข้าคลังท้องถิ่นภายใน วันที่ 10 ของเดือน ซึ่ง อบต. สามารถเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยคนพิการ กรณีรับเงินสดได้
  ถาม : เมื่อขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแล้วจะได้รับเงินเมื่อใหร่
ตอบ : ผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพ ในเดือนถัดไป
  ถาม : ถ้าจะเปิดประกอบกิจการในเขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ่อหิน ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง
ตอบ :
หลักฐานที่นำมายื่นขออนุญาตประกอบกิจการ ได้แก่
             บุคคลธรรมดา
              1. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
               หมายเหตุ เจ้าของกิจการมีกรรมสิทธิ์ในอาคาร ที่ใช้เป็นสถานประกอบการไม่ต้องแนบหลักฐานอื่นเพิ่มเติม หากไม่มีกรรมสิทธิ์ต้องใช้หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่จากผู้ถือกรรมสิทธิ์
             นิติบุคคล
             1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
             เอกสำรที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายกำหนด
              1. หนังสือยินยอมให้ใช้อาคารสถานที่เป็นสถานประกอบการ
              2. หนังสือสัญญาเช่า (เอกสารเจ้าของที่ เช่น สำเนาบัตรประชาชน , สำเนาทะเบียนบ้าน)
              3. สำเนาทะเบียนบ้าน/โฉนดที่ดิน (ที่ให้ใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจการ)
              4. หนังสือมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์
             การขออนุญาตเป็นผู้จำหน่ำยสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
              1 สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ช่วยจ าหน่าย)
              2. ใบรับรองแพทย์ผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ช่วยจำหน่ายสินค้า (ตามแบบ สณ.11)
 

ถาม : การขอติดตั้งมาตรวัดน้ำ
ตอบ : สำหรับขั้นตอนการขออนุญาตใช้น้ำประปา เอกสารที่ใช้ประกอบ มีดังนี้
           - คำร้องการขออนุญาตใช้น้ำประปา จำนวน 1 ฉบับ
           - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
              โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กองช่าง อบต.บ่อหิน จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการ โทร. 075291012

แบบส่งคำถามออนไลน์

   
 
หรือช่องทางการติดต่อทาง Facebook.com