ประวัติความเป็นมา
พื้นที่รับผิดชอบ
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ประชากร
แผนที่
แผนที่ดาวเทียม
โครงสร้างองค์กร
ประมวลภาพกิจกรรม
กระดานข่าว
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต
หัวหน้าส่วนราชการ
     สำนักปลัด
     กองคลัง
     กองช่าง
     กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อหิน
สภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อหิน
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายคนพิการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.
ระเบียบกฎหมายต่างๆ
แบบฟอร์มบริการประชาชน
 
ระบบข้อมูลกลาง อปท.
ระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง 
ระบบสารสนเทศ เพื่อการวางแผน
ระบบเบี้ยยังชีพผู้สงอายุ คนพิการ
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบ ศพด. อปท. (CCIS)
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
รหัส อปท. สำหรับ ฝึกอบรม
เว็บไซต์ อปท.
ประวัติความเป็นมาของตำบลบ่อหิน 
  เล่ากันว่ามีบ่อน้ำอยู่แห่งหนึ่งที่เมื่อยามคลื่นซัดน้ำทะเลเข้าหาฝั่งความแรงของคลื่นทำให้น้ำทะเลไปในบ่อ
ซึ่งเป็นบ่อน้ำที่เกิดขึ้นเอง ตามธรรมชาติ แต่ที่น่าแปลกใจ คือ เมื่อนำน้ำในบ่อไปใช้ ปรากฎว่าน้ำในบ่อดังกล่าวกลายเป็นน้ำจืดและสามารถนำมาบริโภคได้ตลอดทั้งปี ชาวบ้านจึงเรียก บ่อน้ำดังกล่าวว่า " บ่อหิน" ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ซึ่งยังปรากฏหลักฐานอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านพรุจูด จนถึงปัจ
จุบัน
  รายชื่อ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตกำนัน แพทยืประจำตำบล
  1 นายบุญชอบ กาฬสุวรรณ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1
2 นางนันทิชา วิประชจง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง หมู่ที่ 1
3                                   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง หมู่ที่ 1
4                                   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ หมู่ที่ 1
5 นายนิกร ทองหอม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2
6 นายจิระศักดิ์ ชูเวชะ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง หมู่ที่ 2
7 นายอุทัย บัวทอง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง หมู่ที่ 2
8 นายอุดม คนเที่ยง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ หมู่ที่ 2
9 นายสมบูรณ์ ตรงบาตัง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3
10 นายกะดีน เหล็กเกิดผล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง หมู่ที่ 3
11 นายสุชาติ หลงเอ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง หมู่ที่ 3
12 นายอาณัติ หลงเอ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ หมู่ที่ 3
13 นายสุนทร แซ่เลี้ยว ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4
14 นายโชคทวี ชูชาติ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง หมู่ที่ 4
15 นายอาทิวรรณ จันแดง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง หมู่ที่ 4
16 นายสังเวียน ดวงทอง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ หมู่ที่ 4
17 นายไพรัตน์ คงตำหนิ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5
18 นายสุวิทย์ มะลิวัลย์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง หมู่ที่ 5
19 นายถาวร ยงประเดิม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง หมู่ที่ 5
20 นายบุญฤทธิ์ รำภา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6
21 นายบุญฤทธิ์ รำภา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง หมู่ที่ 6
22 นายเท็ก พูลผล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง 6
23 นายไสว รักรู้ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ หมู่ที่ 6
24 นายธรรมรัศมิ์ คงหวาน กำนันตำบล
25 นายอำนวย ครชาตรี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง หมู่ที่ 7
26 นายระไว พูดเพราะ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง หมู่ที่ 7
27 นายพงษ์ ชัยพล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ หมู่ที่ 7
28 นายสุพล เต็งหลี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ หมู่ที่ 7
29 นายวไลพร บุญญา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8
30 นายธนวิทย์ บุญสมาน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
31
32
33
34 นายเกษม บุญญา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9
35 นายสหัส สันหยี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง หมู่ที่ 9
36 นายทวี ศรีใหม่พัทลุง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง หมู่ที่ 9
37 นายชูศักดิ์ แซ่เลี้ยว สารวัตรกำนัน
38                           
สารวัตรกำนัน
39 นายบุญเริญ เกลี่ยงช่วย
แพทย์ประจำตำบล
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
258 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

โทรศัพท์ 0-7529-1012 โทรสาร 0-7529-1012