คำขวัญตำบลบ่อหิน : เที่ยวคลองสน ยลหัวหิน ถิ่นจักสาน ตำนานภูเขาล้านปี
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลและสภาพทั่วไป
     ข้อมูลทั่วไป
     พื้นที่รับผิดชอบ
     ประชากร
     แผนที่
ผู้นำชุมชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
สถานที่สำคัญ
ข้อมูลบุคลากร
โครงสร้างองค์กร
ทำเนียบผู้บริหาร
ผู้บริหาร อบต.บ่อหิน
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     สำนักงานปลัด
     กองคลัง
     กองช่าง
     กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
งานที่ดำเนินการ
งานกิจการสภา
งานพัฒนาชุมชน
งานสาธารณสุข
งานกีฬา ศาสนา วัฒนธรรม
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
งานสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ่อหิน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อหิน
สภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อหิน
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลบ่อหิน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลบ่อหิน
อำนาจหน้าที่
องค์การบริหารส่วนตำบล
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
งานบริหารงานบุคคล
ประกาศ ก.อบต.จ.ตรัง
ประกาศ มติ ก.ท.จ/ก.อบต.จ.ตรัง
เลขที่ประจำตำแหน่งพนักงาน
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ
บัญชีเดือนข้าราชการ บัญชี 5
งานบริหารงานบุคคล
ระบบข้อมูลกลาง อปท.
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง 
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
ระบบเบี้ยยังชีพผู้สงอายุคนพิการ
ระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระบบสารสนเทศทางการศึกษา
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
ITA
ประวัติความเป็นมาตำบลบ่อหิน
  เล่ากันว่ามีบ่อน้ำอยู่แห่งหนึ่งที่เมื่อยามคลื่นซัดน้ำทะเลเข้าหาฝั่งความแรงของคลื่นทำให้น้ำทะเลไปในบ่อ ซึ่งเป็นบ่อน้ำที่เกิดขึ้นเอง ตามธรรมชาติ แต่ที่น่าแปลกใจ คือ เมื่อนำน้ำในบ่อไปใช้ ปรากฎว่าน้ำในบ่อดังกล่าวกลายเป็นน้ำจืดและสามารถนำมาบริโภคได้ตลอดทั้งปี ชาวบ้านจึงเรียก บ่อน้ำดังกล่าวว่า " บ่อหิน" ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ซึ่งยังปรากฏหลักฐานอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านพรุจูด จนถึงปัจจุบัน  
 
รายชื่อ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ่อหิน
 
 
 
นายบุญชอบ กาฬสุวรรณ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านบ่อหิน
 
นายนิกร ทองหอม
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านพรุจูด
  นายสมบูรณ์ ตรงบาตัง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านดุหุน
  นายสุนทร แซ่เลี้ยว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านไสต้นวา
  นายอรรถพล หมื่นรักษ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านไร่ออก
  นายบุญฤทธิ์ รำภา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวหิน
  นายธรรมรัศมิ์ คงหวาน กำนันตำบลบ่อหิน (หมู่ที่ 7 )
  นางวลัยพร บุญญา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 บ้านโต๊ะบัน
นายเกษม บุญญา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 บ้านปากคลอง