หน้าแรก ข้อมูล อบต. ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ข่าวประกวดราคา กระดานสนทนา
ยินดีต้อนรับสุ่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง (www.bohin.org)
ประวัติความเป็นมา
พื้นที่รับผิดชอบ
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ประชากร
แผนที่
แผนที่ดาวเทียม
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่ อบต.
กระดานข่าว
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
งานกิจการสภา
งานพัฒนาชุมชน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล.
การปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต
งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อหิน
สภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อหิน
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลบ่อหิน
ระเบียบกฎหมายเกี่ยวข้องกับท้องถิ่น
แบบฟอร์มบริการประชาชน
เลขที่ประจำตำแหน่งพนักงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
การเลื่อนระดับดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
ประกาศเงินเพิ่ม ฉบับที่ 4
ค่าจ้างพนักงานจ้าง ฉบับที่ 3
บัญชีเดือนข้าราชการ บัญชี 4
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ
บัญชีเดือนข้าราชการ บัญชี 5
เอกสารดาวน์โหลด
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลบ่อหิน
ศูนย์พัฒนาครอบครัว
ชื่อโครงการ
ดาวน์โหลด
 คำสั่งคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัว
ดาวน์โหลด
 ข้อบังคับศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลบ่อหิน
ดาวน์โหลด
แบบลงทะเบียนเด็กแรกเกิด 63
ดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติการด้านครอบครัว ประจำปี 2563
ดาวน์โหลด
แผ่นพันประชาสัมพันธ์เด็กแรกเกิด 63
ดาวน์โหลด
กิจกรรมมอบนมผง ให้แก่ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจาก โควิด
ดาวน์โหลด
 กิจกรรมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ประจำปี 2563
ดาวน์โหลด
 กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว (แข่งขันกีฬา)
ดาวน์โหลด
 กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว (ผลิตสื่อการเรียน)
 เกียรติบัตร ศพค.บ่อหินได้รับ
     
 
 
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน 258 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ 0-7529-1012 โทรสาร 0-7529-1012

Contact : webmaster

หัวหน้าสำนักปลัด : จัดทำและดูแลเว็บไซด์