คำขวัญตำบลบ่อหิน : เที่ยวคลองสน ยลหัวหิน ถิ่นจักสาน ตำนานภูเขาล้านปี
ข้อมูลทั่วไป อบต.
ประวัติและข้อมูลทั่วไป
  - ข้อมูลทั่วไป
  - พื้นที่รับผิดชอบ
  - ประชากร
  - แผนที่
ผู้นำชุมชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
  - องค์การบริหารส่วนตำบล
  - หน่วยงานตรวจสอบภายใน
  - สำนักงานปลัด
  - กองคลัง
  - กองช่าง
  - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นโยบายของผู้บริหาร
- คำแถลงนโนบายของผู้บริหาร
- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- นโยบายไม่รับของขวัญ No Gife Policy
- สารจากผู้บริหาร
กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับท้องถิ่น
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนงาน
แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนปฏิบัติการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนการประเมินความเสี่ยงประจำปี
แผนการตรวจสอบภายใน
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อบัญญัติ/คำสั่ง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น
คำสั่ง อบต.
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุและแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ่อหิน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การดำเนินงาน
จดหมายข่าว
ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ
คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
งานกิจการสภา
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานจริยธรรม
มาตรการภายใน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ร้องทุกข์
รายงานข้อมูลทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ITA
LPA
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.บ่อหิน
  หน้าแรก > ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.บ่อหิน  
  ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน ในรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน ในรอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน ที่ 730/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครงอส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
  >> แบบฟอร์ม/คำร้องต่างๆ
  > แบบฟอร์มทั่วไป
  > คำร้องขอข้อมูลข่าวสาร
  > แบบฟอร์มลงทะเบียนเด็กแรกเกิด
  > แบบคำขอรับการตรวจสถานที่เพื่อรับรองสิ่งปลูกสร้าง ที่ดิน และทางสาธารณะประโยชน์
  > แบบตรวจหลักฐานการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
  > ใบแจ้งการขุดดินหรือถมดิน ตามพระราชบัญญติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
  > แบบคำขอลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ
  > แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
  > หนังสืออุทิศที่ดิน