หน้าแรก ข้อมูล อบต. ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ข่าวประกวดราคา กระดานสนทนา
ยินดีต้อนรับสุ่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง (www.bohin.org)
ประวัติความเป็นมา
พื้นที่รับผิดชอบ
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ประชากร
แผนที่
แผนที่ดาวเทียม
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่ อบต.
กระดานข่าว
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
งานกิจการสภา
งานพัฒนาชุมชน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล.
การปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต
งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อหิน
สภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อหิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.
ระเบียบกฎหมายเกี่ยวข้องกับท้องถิ่น
แบบฟอร์มบริการประชาชน
เลขที่ประจำตำแหน่งพนักงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
การเลื่อนระดับดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
ประกาศเงินเพิ่ม ฉบับที่ 4
ค่าจ้างพนักงานจ้าง ฉบับที่ 3
บัญชีเดือนข้าราชการ บัญชี 4
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ
บัญชีเดือนข้าราชการ บัญชี 5
เอกสารดาวน์โหลด
โครงการ/กิจกรรมงานด้านพัฒนาชุมชน
 
  กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรี ประจำปี 2563
ชื่อโครงการ
ดาวน์โหลด
 โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลบ่อหิน
ดาวน์โหลด
โครงการสตรีไทยห่างไกลมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก
ดาวน์โหลด
โครงการวัยรุ่น วัยใส เข้าใจเรื่องเพศ เรียนรู้ป้องกันเอดส์ ประจำปี 2563
ดาวน์โหลด
โครงการสตรีตรึงยึดหลักคุณธรรมนำชีวิตสู่ “Way of Life”วันสตรีไทย ประจำปี 2563
ดาวน์โหลด
 แผ่นพับบทบาท หน้าที่สตรี
ดาวน์โหลด
  กิจกรรมด้านคนพิการ ประจำปี 2563
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ ประจำปี 2563
ดาวน์โหลด
ปฏิทินการจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปี 2563
ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ ประจำปี 2563
ดาวน์โหลด
รายชื่อผู้รับเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปี 2563
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างงานคนพิการด้านสติปัญญา ประจำปีงบประมาณ 2563
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563
ดาวน์โหลด
โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ
ดาวน์โหลด
โครงการอบรมให้ความรู้ฟื้นฟูสุขภาพแก่คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 25623
ดาวน์โหลด

ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป

ดาวน์โหลด
การประสานงานด้านการออกบัตรประจำตัวคนพิการ เพื่อขึ้นทะเบียนรับเบี้ยความพิการ ประจำปี 2563
ดาวน์โหลด
แผ่นพับประชาสัมพันด้านคนพิการ
ดาวน์โหลด
ข้อบังคับศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตำบลบ่อหิน
ดาวน์โหลด
ระเบียบ มท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการของ อปท. ฉบับที่ 4 พ.ศ.2562
ดาวน์โหลด
ระเบียบ มท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการของ อปท. ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561
ดาวน์โหลด
ระเบียบ มท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการของ อปท. ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559
ดาวน์โหลด
ระเบียบ มท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการของ อปท. พ.ศ.2553
ดาวน์โหลด
 
กิจกรรมด้านผู้ด้อยโอกาส/ไร้ที่พึ่ง ประจำปี 2563
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส  และผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคม
ดาวน์โหลด
ประชุมคณะทำงานโครงการตำบลต้นแบบบ่อหิน
ดาวน์โหลด
ข้อมูลการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลกลุ่มไร้ที่พึ่ง
ดาวน์โหลด
การขอความช่วยเหลือเพื่อส่งเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง
ดาวน์โหลด
แผนการพัฒนาศักยภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาส (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564)
ดาวน์โหลด
แบบคำขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม
ดาวน์โหลด
  กิจกรรมด้านด้านผู้สูงอายุ ประจำปี 2563
กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ มอบสวัสดิการและการจัดการศพ
ดาวน์โหลด
ปฏิทินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563
ดาวน์โหลด
รายชื่อผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2563
ดาวน์โหลด
แผ่นพับการเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพ
ดาวน์โหลด
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์การขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2563
ดาวน์โหลด
มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุตำบลบ่อหิน
ดาวน์โหลด
มอบนมผงให้แก่ผู้สูงอายุ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปี 2563
ดาวน์โหลด
มอบหน้ากากอนามัยให้แก่ผู้สูงอายุตำบลบ่อหิน ประจำปี 2563
ดาวน์โหลด
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ“สูงวัย อย่างมีคุณภาพ สุขภาพกาย สุขภาพใจ แข็งแรง” ประจำปี 2563
ดาวน์โหลด
รายชื่อ Care Giver (CG) ตำบลบ่อหิน
ดาวน์โหลด
รายชื่อผู้ได้รับค่าสวัสดิการค่าณาปนกิจศพ
ดาวน์โหลด
  กิจกรรมด้านการพัฒนาอาชีพ ประจำปี 2563
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มแปรรูปอาหารทะเล
ดาวน์โหลด
โครงการส่งเสริมอาชีพทำประมง
ดาวน์โหลด
กิจกรรมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกร บ้านปากคลอง
ดาวน์โหลด
กิจกรรมนำผลิตภัณฑ์สินค้าของกลุ่มจักสานเตยปาหนันดุหุน ( สินค้า OTOP )ไปจำหน่ายในงานตลาดร่วมใจ ไทยช่วยชาติ
ดาวน์โหลด
กิจกรรมการส่งเสริมการทำหีบห่อบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปากคลอง
ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน
ดาวน์โหลด
แผ่นพับผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน
ดาวน์โหลด
  กิจกรรมด้านครอบครัว ประจำปี 2563
กิจกรรมมอบนมผง ให้แก่ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจาก โควิด
ดาวน์โหลด
 กิจกรรมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ประจำปี 2563
ดาวน์โหลด
 กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว (แข่งขันกีฬา)
ดาวน์โหลด
 กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว (ผลิตสื่อการเรียน)
  กิจกรรมด้านการป้องกันยาเสพติด ประจำปี 2563
โครงการเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกล ยาเสพติด ประจำปี 2563
ดาวน์โหลด
โครงการค่ายอบรมให้ความรู้ เรื่องยาเสพติด โรคเอดส์ เพศศึกษา
ดาวน์โหลด
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปี 2563
ดาวน์โหลด
กิจกรรมรณรงค์การป้องกันยาเสพติด
ดาวน์โหลด
แผ่นพับยาเสพติด
ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับยาเสพติด
ดาวน์โหลด
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน 258 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ 0-7529-1012 โทรสาร 0-7529-1012

Contact : webmaster

หัวหน้าสำนักปลัด : จัดทำและดูแลเว็บไซด์