คำขวัญตำบลบ่อหิน : เที่ยวคลองสน ยลหัวหิน ถิ่นจักสาน ตำนานภูเขาล้านปี
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลและสภาพทั่วไป
     ข้อมูลทั่วไป
     พื้นที่รับผิดชอบ
     ประชากร
     แผนที่
ผู้นำชุมชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
สถานที่สำคัญ
ข้อมูลบุคลากร
โครงสร้างองค์กร
ทำเนียบผู้บริหาร
ผู้บริหาร อบต.บ่อหิน
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
      หน่วยตรวจสอบภายใน
     สำนักงานปลัด
     กองคลัง
     กองช่าง
     กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
งานที่ดำเนินการ
งานกิจการสภา
งานพัฒนาชุมชน
งานสาธารณสุข
งานกีฬา ศาสนา วัฒนธรรม
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
งานสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ่อหิน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อหิน
สภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อหิน
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลบ่อหิน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลบ่อหิน
อำนาจหน้าที่
องค์การบริหารส่วนตำบล
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
งานบริหารงานบุคคล
ประกาศ ก.อบต.จ.ตรัง
ประกาศ มติ ก.ท.จ/ก.อบต.จ.ตรัง
เลขที่ประจำตำแหน่งพนักงาน
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ
บัญชีเดือนข้าราชการ บัญชี 5
งานบริหารงานบุคคล
ระบบข้อมูลกลาง อปท.
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง 
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
ระบบเบี้ยยังชีพผู้สงอายุคนพิการ
ระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระบบสารสนเทศทางการศึกษา
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
ITA
งานด้านการพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์
รายละเอียด :  รายงานผลการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ
  การประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุตำบลบ่อหิน 2565
  กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ มอบเงินสวัสดิการ ค่าจัดการศพ
  กิจกรรมปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ ประจําปี 2565
โครงการเตรียมรองรับสังคมสูงวัยุ
โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุโดยใช้หลักธรรมคำสอนทางศาสนา
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ สูงวัยอย่างมีคุณภาพ สุขภาพกาย สุขภาพใจ แข็งแรง
ประชาสัมพันธ์ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565
แผ่นพับการเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพ ด้านที่ 1
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์การขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2565
แผ่นพับประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ
รายชื่อผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565
ฐานข้อมูลประชากรผู้สูงอายุและคนพิการในพื้นที่ อบต.บ่อหิน
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลบ่อหิน อบต.บ่อหิน
รายละเอียด :  รายงานผลการดำเนินงานด้านคนพิการ
ระเบียบข้อตกลงศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตำบลบ่อหิน
ประชาสัมพันธ์ขึ้นทะเบียนผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2565
กิจกรรมมอบรถโยก ให้แก่ผู้พิการที่มีฐานะยากจน ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการ
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ด้านผู้พิการ
กิจกรรมโครงการเยี่ยมบ้าน ผู้สูงอายุ ติดเตียง 2565
กิจกรรมโครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565
กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ เพื่อเสริมรายได้ให้กับคนพิการ (มอบเครื่องมือช่าง)
รายชื่อผู้พิการประจำปีงบประมาณ 2565
รายละเอียด :  รายงานผลการดำเนินงานด้านอาชีพ
กิจกรรมการทำเหรียญโปรยทาน
กิจกรรมทำน้ำยาล้างจาน
กิจกรรมทำสบู่เหลว
กิจกรรมเพ้นท์กระเป๋าผ้า
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกและผ้ามัดย้อม
โครงการเพาะเห็ดนางฟ้า
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตเครื่องแกง
นำผลิตภัณฑ์สินค้าของกลุ่มอาชีพตำบลบ่อหินไปจำหน่ายตามสถานที่ต่างๆ
ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายออนไลน์ผ่านทางสื่อออนไลน์
แผ่นพับผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน
รายละเอียด :  รายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันยาเสพติด
โครงการค่ายอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด
ประชาสัมพันธ์การป้องกันยาเสพติด 2566
ประชาสัมพันธ์การป้องกันยาเสพติด 2565
ประชาสัมพันธ์การป้องกันยาเสพติ
ประชาสัมพันธ์การป้องกันยาเสพติ